Стратегия за развитие на НАПОО за периода 2022-2027 година

Стратегическа цел на НАПОО за периода 2022-2027 – реализиране на секторните, националните и европейските приоритети, свързани с подобряване на достъпа и на качеството на професионалното образование и обучение, в съответствие с нуждите на пазара на труда и изискванията за дигитална и зелена Европа, в контекста на ученето през целия живот.

НАПОО ще продължи в партньорство с държавни администрации, социални партньори, обучаващи институции да изпълнява националната политика в сектора на ПОО като създава предпоставки за достъп на всеки гражданин до качествено професионално обучение, отговарящо на изискванията на пазара на труда и допринасящо за личностното и кариерното развитие на гражданите..

Стратегия НАПОО (2022-2027) кореспондира със Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030) и Националната програма за развитие България 2030.

При планиране на приоритетните направления и мерки са отразени и актуалните политики и тенденции в системите на професионално обучение, професионално образование и професионално ориентиране в страните от Европейския съюз, отразени в Препоръката на Съвета от 24 ноември 2020 година относно професионалното образование и обучение (ПОО) за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост, както и в Декларацията от Оснабрюк от 2020 г. относно професионалното образование и обучение като фактор за възстановяване и справедлив преход към цифрова и екологична икономика.

При изпълнение на целите на стратегията за развитие на НАПОО ще бъдат съблюдавани принципите партньорство, приемственост, иновативност, устойчивост на резултатите и прозрачност.

Стратегията конкретизира мерките, свързани с отговорностите на НАПОО относно професионалното обучение на възрастни и с функциите на Агенцията съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

Целта, приоритетите и мерките на Стратегията за дейността на НАПОО за периода 2021-2027 г. са основа за разработване на годишните планове и доклади за дейността на Агенцията.

Стратегия НАПОО (2022-2027)” е приета на заседание на УС на НАПОО с Протокол № 5/24.11.2021 г.