Обща администрация

Дирекция “Административно-правно и финансово обслужване”

Директор на дирекция:

 

Дирекция “Административно, правно и финансово обслужване”:
1. разработва и дава становища по проекти на нормативни актове в областта на професионалното образование и обучение;
2. оказва правна помощ на агенцията за законосъобразното изпълнение на нейните функции и подпомага дирекциите и отделите на агенцията с консултации по правни проблеми;
3. осъществява процесуално представителство пред съдилищата след писмено упълномощаване от председателя на агенцията;
4. дава становища по законосъобразността на проекти на договори, заповеди и други актове и документи, свързани с дейността на агенцията;
5. отговаря за осигуряването на цялостното финансово-счетоводно обслужване на агенцията в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и другите нормативни актове;
6. своевременно и надлежно оформя всички документи по сметките на агенцията;
7. организира снабдяването на администрацията с материали и консумативи;
8. организира завеждането, съхраняването и отчитането на материалните активи на агенцията;
9. изготвя и актуализира длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите в агенцията;
10. организира и отговаря за воденето и съхраняването на документите, свързани с назначаването и освобождаването на служителите;
11. организира ремонта и поддръжката на материалната база;
12. осигурява транспортното обслужване на агенцията;
13. организира обработката на документите и осъществява деловодната дейност;
15. обработва и съхранява деловодния архив на агенцията;
17. организира дейностите по управление на човешките ресурси в агенцията;
18. организира провеждането на заседанията на управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение;
19. извършва дейности по поддържане на информационната система и интернет страницата на Националната агенция за професионално образование и обучение;
20. изготвя бюджетната прогноза и проекта на бюджет за приходите и разходите на агенцията за съответната година;
21. осъществява дейностите по набирането и подбора на персонала, както и организирането на процеса по назначаването на служителите.