ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен отчет за 2023 г. на НАПОО за постъпилите заявления за достъп до обществена информация (чл. 15, aл.2 oт ЗДОИ)


Годишен отчет за 2022 г. на НАПОО за постъпилите заявления за достъп до обществена информация (чл. 15, aл.2 oт ЗДОИ)


Годишен отчет за 2021 г. на НАПОО за постъпилите заявления за достъп до обществена информация (чл. 15, aл.2 oт ЗДОИ)


Годишен отчет за 2020 г. на НАПОО за постъпилите заявления за достъп до обществена информация (чл. 15, aл.2 oт ЗДОИ)


Годишен отчет за 2019 г. на НАПОО за постъпилите заявления за достъп до обществена информация (чл. 15, aл.2 oт ЗДОИ)


Годишен отчет за 2018 г. на НАПОО за постъпилите заявления за достъп до обществена информация (чл. 15, aл.2 oт ЗДОИ)


Списък по чл 15, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на НАПОО


Закон за достъп до обществена информация


Вътрешни правила за достъп до обществена информация в НАПОО


Заявление за достъп до обществена информация Приложение №1 – за предоставяне на информация


Заявление за достъп до обществена информация Приложение №2 – за предоставяне на документи


Годишен отчет за 2015 г. на НАПОО за постъпилите заявления за достъп до обществена информация (чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ)


Годишен отчет за 2016 г. на НАПОО за постъпилите заявления за достъп до обществена информация (чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ)


Годишен отчет за 2017 г. на НАПОО за постъпилите заявления за достъп до обществена информация (чл. 15, aл.2 oт ЗДОИ)


Годишен отчет за 2018 г. на НАПОО за постъпилите заявления за достъп до обществена информация (чл. 15, aл.2 oт ЗДОИ)


Ред за достъп до публичните регистри на НАПОО


ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Обн. ДВ. бр.55 от 7 юли 2000г., изм. ДВ. бр.1 от 4 януари 2002г., изм. ДВ. бр.45 от 30 април 2002г., изм. ДВ. бр.103 от 23 декември 2005г., изм. ДВ. бр.24 от 21 март 006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 юли 2006г., изм. ДВ. бр.49 от 19 юни 2007г., изм. ДВ. бр.57
от 13 юли 2007г., изм. ДВ. бр.104 от 5 декември 2008г., изм. ДВ. бр.77 от 1 октомври 2010г., изм. ДВ. бр.39 от 20 май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 11 декември 2015г., зм. ДВ. бр.13 от 16 февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 1 юли 2016г., изм. ДВ. бр.85 от 24 октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 18 септември 2018г., изм. ДВ. бр.17 от 26 февруари 2019г., изм. ДВ. бр.15 от 22 февруари 2022г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I.
Предмет и обхват
Предмет на закона
Чл. 1. (Доп. – ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Този закон урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, както и с повторното използване на информация от обществения сектор.
Обществена информация и информация от обществения сектор (Загл. доп. – ДВ, бр. 49 от 2007 г.)
Чл. 2. (1) Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.
(2) Информацията по ал. 1 е обществена независимо от вида на нейния материален носител.
(3) (Нова – ДВ, бр. 49 от 2007 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.)
Информация от обществения сектор е всяка информация, обективирана върху материален носител, включително съхранена като документ, звукозапис или видеозапис, и събрана или ъздадена от организация от обществения сектор.
(4) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г. (*)) Информацията по ал. 3 се поддържа и в електронен вид.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 3 – ДВ, бр. 49 от 2007 г., предишна ал. 4 – ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Този закон не се прилага за достъпа до лични данни.

 


 

БЮДЖЕТ НА НАПОО

Бюджет за 2024 г.

Бюджет за 2023 г.

Бюджет за 2022 г.

Бюджет за 2021 г.

Бюджет за 2020 г.

Бюджет за 2019 г.

Бюджет за 2018 г.

Бюджет за 2017 г.

Бюджет за 2016 г.

Бюджет за 2015 г.

Бюджет за 2014 г.

НАПОО Баланс 31.03.2018г.  НАПОО Баланс 30.06.2018г. НАПОО Баланс 30.09.2018г. НАПОО Баланс 31.12.2018г.

 


 

За подаване на заявления за достъп до обществена информация:

Отдел „Административно, правно и финансово обслужване“, НАПОО

София, 1113

Бул. „Цариградско шосе“ №125, бл.5, ет.5

тел. 02 971 20 70

факс 02 973 33 58

napoo@navet.government.bg