Рамкови програми

Действащи рамкови програмиУтвърдени със заповед на министъра на образованието и науката на 17.03.2017 г.  Рамкови програми Аза начално професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификация  

Рамкова програма Еза продължаващо професионално обучение за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация, както и за придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация  
Предходни рамкови програми Рамкова програма А (предходен вариант) за начално професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификацияРамкова програма Б (предходен вариант) за начално професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификацияРамкова програма В (предходен вариант) за професионално образование с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификацияЗаповед № РД09-1075/29.07.2011

Рамкова програма Бза начално и продължаващо професионално обучение с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация