Списък със защитени професии и Списък с професии с очакван недостиг от специалисти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 ОТ 21 ЯНУАРИ 2021 Г. за приемане на актуализиран Списък на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2021/2022 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2021/2022 година


Постановление № 1 на МС от 03.01.2020 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2020/2021 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2020/2021 година Обн. – ДВ, бр. 2 от 07.01.2020 г.


Постановление № 352 от 31 декември 2018 г. за приемане на актуализиран списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната2019/2020 година и на актуализиран списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалистина пазара на труда, заучебната 2019/2020 годинаписък защитени професии


Постановление № 111 на МС от 25.06.2018 г. за приемане на Списък със защитените от държавата специалности от професии, на критериите за определянето им и на условията и реда за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда