Европейски инструменти и политики

Европейска система за кредити в професионалното образование и обучение

ECVET

Препоръка на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за създаване на Европейска система за кредити в професионалното образование и обучение
Препоръка на Съвета на Европейския съюз от 20 декември 2012 година относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене
ECVET въпроси и отговори (английски език)
Европейската кредитна система за професионално образование и… Пълен текст »


Публикувано на: 14.05.2015

Европейската референтна рамка за осигуряване на качество в ПОО (EQAVET)

мрежа EQAVET

Препоръка на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за създаване на Европейска референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение
Европейската референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение (EQAVET) е създадена да осигурява по-добро професионално образование и обучение като предоставя на съответните органи общи инструменти за управление на… Пълен текст »


Публикувано на: 21.05.2015

Европейската квалификационна рамка (ЕКР)

мрежа EQF

Препоръка на Съвета на Европейския съюз от 22 май 2017 година относно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот и за отмяна на препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 Пълен текст »


Публикувано на: 21.05.2015

Europass

Europass


Какво е Europass?

  • Пет документа, които помагат Вашите умения и квалификации да бъдат ясно и лесно разбираеми в Европа.

Два от документите са достъпни за попълване от европейските граждани:

Пълен текст »


Публикувано на: 06.08.2015