Европейски инструменти и политики

Ръководството за публикуване на квалификации в Europass

На 2 април 2020г. се проведе уебинар,  организиран от Консултативната група за „Европас“ към Европейската комисия с цел разясняване на ключови детайли по Ръководството за публикуване на квалификации в… Пълен текст »


Публикувано на: 09.04.2020

Конференция със съответните заинтересовани страни от дейност ECVET

Центърът за развитие на човешките ресурси съвместно с Националната агенция за професионално образование и обучение, която е Национална координационна точка по прилагането на Европейската препоръка за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) за България организира поредното за 2019… Пълен текст »


Публикувано на: 03.10.2019

Europass

Europass


Какво е Europass?

Пет документа, които помагат Вашите умения и квалификации да бъдат ясно и лесно разбираеми в Европа.

Два от документите са достъпни за попълване от европейските граждани:

Европас профилът помага да представите ефективно и разбираемо Вашите умения и… Пълен текст »


Публикувано на: 06.08.2015

ПРОЕКТИ ПО ECVET

ECVET на практика
Ясното и точно описание на резултатите от ученето позволява придобитите в една европейска страна знания, умения и компетентности да бъдат признати в… Пълен текст »


Публикувано на: 15.07.2015

НАПОО – Националната координационна точка за ECVET

Функции на националната точка за координиране на дейностите, свързани с въвеждането на европейската система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) в системата за професионално образование и обучение в БългарияПълен текст »


Публикувано на: 15.07.2015

Европейската квалификационна рамка (ЕКР)

мрежа EQF

Анализ за оценяване на въздействието на НКР в България
Брошура: Европейска квалификационна рамка: подкрепа за учене, работа и трансгранична мобилност
10 години от създаването на Европейската квалификационна рамка (ЕКР)
Препоръка на Съвета на Европейския съюз от 22 май 2017 година относно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот и за отмяна на препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 Пълен текст »


Публикувано на: 21.05.2015

Европейската референтна рамка за осигуряване на качество в ПОО (EQAVET)

мрежа EQAVET

Препоръка на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за създаване на Европейска референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение
Европейската референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение (EQAVET) е създадена да осигурява по-добро професионално образование и обучение като предоставя на съответните органи общи инструменти за управление на… Пълен текст »


Публикувано на: 21.05.2015

Европейска система за кредити в професионалното образование и обучение

ECVET

Препоръка на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за създаване на Европейска система за кредити в професионалното образование и обучение
Препоръка на Съвета на Европейския съюз от 20 декември 2012 година относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене
ECVET въпроси и отговори (английски език)
Европейската кредитна система за професионално образование и… Пълен текст »


Публикувано на: 14.05.2015