Европейски инструменти и политики

Европейска система за кредити в професионалното образование и обучение

ECVET

Препоръка на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за създаване на Европейска система за кредити в професионалното образование и обучение
Препоръка на Съвета на Европейския съюз от 20 декември 2012 година относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене
ECVET въпроси и отговори (английски език)
Европейската кредитна система за професионално образование и… Пълен текст »


Публикувано на: 14.05.2015

Европейската референтна рамка за осигуряване на качество в ПОО (EQAVET)

мрежа EQAVET

Препоръка на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за създаване на Европейска референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение
Европейската референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение (EQAVET) е създадена да осигурява по-добро професионално образование и обучение като предоставя на съответните органи общи инструменти за управление на… Пълен текст »


Публикувано на: 21.05.2015

Европейската квалификационна рамка (ЕКР)

мрежа EQF

Брошура: Европейска квалификационна рамка: подкрепа за учене, работа и трансгранична мобилност
10 години от създаването на Европейската квалификационна рамка (ЕКР)
Препоръка на Съвета на Европейския съюз от 22 май 2017 година относно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот и за отмяна на препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 Пълен текст »


Публикувано на: 21.05.2015

Europass

Europass


Какво е Europass?

  • Пет документа, които помагат Вашите умения и квалификации да бъдат ясно и лесно разбираеми в Европа.

Два от документите са достъпни за попълване от европейските граждани:

Пълен текст »


Публикувано на: 06.08.2015