Европейски инструменти и политики

На 2 април 2020г. се проведе уебинар,  организиран от Консултативната група за „Европас“ към Европейската комисия с цел разясняване на ключови детайли по Ръководството за публикуване на квалификации в Европас. Основа за промените е решение (ЕС) 2018/646 на Европейския парламент и на Съветаот 18 април 2018 година относно обща рамка за предоставяне на по-добри услуги в областта на уменията и квалификациите

Центърът за развитие на човешките ресурси съвместно с Националната агенция за професионално образование и обучение, която е Национална координационна точка по прилагането на Европейската препоръка за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) за България организира поредното за 2019
Europass

Какво е Europass?Пет документа, които помагат Вашите умения и квалификации да бъдат ясно и лесно разбираеми в Европа.Два от документите са достъпни за попълване от европейските граждани:Европас профилът помага да представите ефективно и разбираемо Вашите умения и

Дейности и събития през 2021 г.Семинар „Използването на инструменти за ПОО при работа по проекти на Програма „Еразъм“ – 28 септември 2021 г.
Дейности и събития през 2020 г.Национална ЕCVET конференция на тема „ECVET и останалите инструменти за прозрачност на образованието и обучението в страната”“Уебинар на тема  „ECVET – Инструмент за признаване на квалификации (Бранда ECVET)На 20.10.2020

ECVET на практика
Ясното и точно описание на резултатите от ученето позволява придобитите в една европейска страна знания, умения и компетентности да бъдат признати в друга. Това е постигнато в рамките на проект „Път към глината – ECVET, „Строителство с

Функции на националната точка за координиране на дейностите, свързани с въвеждането на европейската система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) в системата за професионално образование и обучение в България  Основни функции на Националната координационна точка за ECVET (НКТ за ECVET):
мрежа EQF

Анализ за оценяване на въздействието на НКР в БългарияБрошура: Европейска квалификационна рамка: подкрепа за учене, работа и трансгранична мобилност10 години от създаването на Европейската квалификационна рамка (ЕКР)Препоръка на Съвета на Европейския съюз от 22 май 2017 година относно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот и за отмяна на препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008
мрежа EQAVET

Препоръка на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за създаване на Европейска референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучениеЕвропейската референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение (EQAVET) е създадена да осигурява по-добро професионално образование и обучение като предоставя на съответните органи общи инструменти за управление на
ECVET

Препоръка на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за създаване на Европейска система за кредити в професионалното образование и обучение
Препоръка на Съвета на Европейския съюз от 20 декември 2012 година относно валидирането на неформалното и самостоятелното ученеECVET въпроси и отговори (английски език)Европейската кредитна система за професионално образование и