АРХИВИ

На вниманието на представителите на ЦПО

Уважаеми представители на центрове за професионално обучение,
В НАПОО зачестиха запитвания от страна на ЦПО относно

Уважаеми членове на управителния съвет, членове на експертните комисии, уважаеми колеги и съмишленици,

От името на Националната агенция за професионално образование и обучение приемете нашите най-сърдечни поздравления по случай 24 май – Празника на българската

Обявление за свободна позиция за длъжност „Експерт, програми и проекти“

Обявление за свободна позиция за длъжност „Експерт, програми и проекти“, с код по НКПД  2422

Конкурс за длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Професионална квалификация и лицензиране”

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния

Прекратяване на договор за услуга

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, поради частично неизпълнение на условията на договора и в изпълнение на

Проект № 2021-1-BG01-KA210 – VET- 000034563 – Be prepared for a VET digital world


Наименование: Проект № 2021-1-BG01-KA210 – VET- 000034563

Наименование: Проект № 597875-ЕРР-1-2018-1-EL-EPPKA3-VET-JQ UPGRADING THE EU POSTAL SECTOR WITH NEW SKILLS PROJECT

Повишаване на ефективността в работата на служителите от дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“ в НАПОО чрез надграждане на специализираните знания, умения и компетентности

Наименование на проекта: Повишаване на ефективността в работата на служителите от дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“ в НАПОО чрез надграждане на специализираните

Повишаване на квалификацията на служителите в НАПОО чрез обучение, за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията

     
Приоритетна осІІ „Управление на човешките ресурси”
Подприоритет