Специализирана администрация

Дирекция “Професионална квалификация и лицензиране”

 

Дирекция “Професионална квалификация и лицензиране” осъществява следните дейности:
1. Създава процедури за: разработване на Списъка на професиите за професионално образование и обучение и предложения за актуализирането му; разработване на проекти на държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии и на проекти за актуализирането им;
2. Организира разработването и актуализирането на Списъка на професиите за професионално образование и обучение; държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии; единните изисквания за условията, организацията и съдържанието на професионалното обучение по професии, чието упражняване изисква правоспособност, извършвано от центровете за професионално обучение;
3. Участва в дейностите по разработването на стратегии за развитие и усъвършенстване на професионалното ориентиране, професионалното обучение и професионалното образование;
4. Възлага провеждането и внедряването на научни изследвания във връзка с развитието на професионалното образование и обучение;
5. Разработва и актуализира процедури, формуляри и образци на документи за лицензиране на центрове за професионално обучение и на центрове за информация и професионално ориентиране;
6. Извършва консултации относно лицензирането на центрове за професионално обучение и на центрове за информация и професионално ориентиране;
7. Осъществява контрол на данните в информационната система на центровете за професионално обучение за проведеното от тях обучение и на центровете за информация и професионално ориентиране;
8. Участва в разработването на държавния образователен стандарт за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование в частта относно документите за завършване, удостоверяване и признаване на професионално обучение на лица, навършили 16 години, издадени от ЦПО, както и на подзаконовата нормативна уредба по прилагането на ЗПОО, свързана с професионалното обучение на лица, навършили 16 години;
9. Участва в провеждането и внедряването на научни изследвания в областта на професионалното образование, обучение и ориентиране;
10. Съдейства за международно признаване на документите за професионално образование и професионално обучение;
11. Извършва информационната дейност на агенцията за публикуването на:
– изисквания, формуляри и образци на документи за лицензирането на центрове за професионално обучение и на центрове за информация и професионално ориентиране;
– публичните регистри на издадените, временно или окончателно отнетите лицензии на центрове за професионално обучение и центрове за информация и професионално ориентиране и на лицата, подали заявление за издаване на лицензия;
– публичния регистър на документите по чл. 38, ал. 2, т. 2 и 3, чл. 38, ал. 3 и чл. 40, ал. 7 от ЗПОО, издадени от центровете за професионално обучение;
– анализ на информацията от центровете за професионално обучение и центровете за информация и професионално ориентиране за извършената дейност през предходната календарна година по чл. 22, ал. 8 от ЗПОО и оценка на качеството на обучението по чл. 42, т. 2а от ЗПОО;
– Списъка на професиите за професионално образование и обучение, включително и заповедите на министъра на образованието и науката, с които той се актуализира;
– Списъка на защитените от държавата специалности от професии;
– Списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда;
– държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии;
– проекти за актуализиране на държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии, представени за утвърждаване на министъра на образованието и науката;
– информация за национални и международни проекти, в които агенцията участва;

12. Осигурява организационно и методически работата на експертните комисии по професионални направления и по професионално ориентиране и координира дейността им при осъществяването на функциите на дирекцията;
13. Организира и провежда методическо подпомагане на центровете за професионално обучение за извършване на дейности по валидирането на професионални знания, умения и компетентности;
14. Планира, организира и осъществява последващ контрол на лицензираните ЦПО и ЦИПО.