Профил на купувача

Обява за избор на изпълнител

Избор на изпълнител за „Организиране на 3 конференции“
Във връзка с изпълнение на дейностите по Рамковото споразумение за периода 2016 – 2019 година, Конкретното споразумение за 2019 година и Гoдишната работна програма за 2019 година на НАПОО като представител на РеферНет за България трябва да се организират 3 конференции на обща стойност 7530… Пълен текст »


Публикувано на: 15.04.2019

Обява за избор на изпълнител

Избор на изпълнител Съгласно рамковото споразумение за периода 2016 – 2019 година, Конкретното споразумение за 2019 година и Гoдишната работна програма за 2019 година на НАПОО като представител на РеферНет за България съгласно проектното… Пълен текст »


Публикувано на: 15.04.2019

Обява за избор на изпълнител

НАПОО обявява набиране на оферти за избор на изпълнител за организиране и провеждане на 1 специализирано обучение на тема: „Усъвършенстване на професионалните компетентности във връзка с осъществяване на последващия контрол на  Центровете за професионално обучение и Центровете за информация и професионално ориентиране“ ( обучение от два… Пълен текст »


Публикувано на: 21.01.2019

Обява за избор на изпълнител

НАПОО обявява набиране на оферти за избор на изпълнител за организиране и провеждане на 1 специализирано обучение на тема „Повишаване на експертността в областта на разработване на Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по… Пълен текст »


Публикувано на: 07.08.2018

Обява за избор на изпълнител

Във връзка с изпълнение на  дейностите по Рамковото споразумение за периода 2016 – 2019 година, Конкретното споразумение за 2016 година и Гoдишната работна програма за 2018година на НАПОО като представител на РеферНет за България  трябва да се организират 3 конференции на обща стойност 6494… Пълен текст »


Публикувано на: 12.04.2018

Обява за избор на изпълнител

Във връзка с изпълнение на дейностите по Рамковото споразумение за периода 2016 – 2019 година, Конкретното споразумение за 2018 година и Гoдишната работна програма за 2018 година на НАПОО като представител на РеферНет за България трябва да се направи дизайн и да се произведат следните изделия:… Пълен текст »


Публикувано на: 09.04.2018

Покана за участие в процедура по ЗОП с предмет: «Актуализация на Регистъра на издадените документи за професионална квалификация в Информационната система на НАПОО» на основание обява за събиране на оферти по реда на чл. 187 от ЗОП, публикувано в РОП под № 9067308

Обява в Регистъра на обществените поръчки под № 9067308
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Техническа документация
Проект на договор
Опис на представените документи

СЪОБЩЕНИЕ
 На основание… Пълен текст »


Публикувано на: 15.08.2017

14.08.2017 г. – Пазарна консултация: Определяне на прогнозната стойност за текущата поддръжка на Информационната система на НАПОО

Обява за пазарна консултация
Техническа спецификация – Приложение № 1
Ценово предложение – образец – Приложение № 2
Сведения за участника – образец – Приложение № 3Пълен текст »


Публикувано на: 14.08.2017

15.06.2017 г. – Пазарна консултация: Актуализация на Регистъра на издадените документи за професионална квалификация в Информационната система на НАПОО

Обява за пазарна консултация
Приложение 1: Техническа спецификация
Приложение 2: Ценово предложение
Приложение 3: Сведения участник

Ценово предложение Диджимарк Студио ООД
Ценово предложение Интеграл К
Ценово предложение Конкуекс ООД
Ценово предложение Сиенсис АД
Ценово предложение Сирма Солюшънс АДПълен текст »


Публикувано на: 15.06.2017

26.07.2016 – Обява за обществена поръчка

Документация за участие чрез събиране на оферти с обява по реда на глава XXVI от ЗОП на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез закупуване на един брой неупотребяван автомобил за нуждите на НАПОО“ на основание обява за  събиране на оферти по реда на… Пълен текст »


Публикувано на: 26.07.2016

24.02.2015 г.- Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана

НАПОО кани за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет: „Изработка и доставка на рекламни материали” в рамките на проект BG051PO001-3.1.10-0001 “Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на… Пълен текст »


Публикувано на: 24.02.2015

13.10.2014.-Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана

НАПОО кани за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за извършване на доставка с предмет: “Доставка чрез закупуване на един брой неупотребяван автомобил за нуждите на… Пълен текст »


Публикувано на: 13.10.2014

30.09.2014-НАПОО обявява процедура по реда на глава 8а от ЗОП чрез публичната покана за възлагане на обществена поръчка

НАПОО обявява процедура по реда на глава 8а от ЗОП чрез публичната покана за възлагане на обществена поръчка с предмет “Печатна подготовка и печат на… Пълен текст »


Публикувано на: 30.09.2014

30.06.2014.-НАПОО обявява открита процедура по реда на чл.16, ал.1 и ал.4 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Разработване и въвеждане на подобрена система за документооборот съвместима с Информационната система на Национална агенция за професионално образование и обучение” в изпълнение на проект “Надграждане на ИС на НАПОО и осигуряване на оперативна съвместимост с цел ускоряване и оптимизиране на процесите по обслужване на гражданите и… Пълен текст »


Публикувано на: 30.06.2014

30.06.2014.-НАПОО обявява открита процедура по реда на чл.16, ал.1 и ал.4 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет

“Усъвършенстване на съществуващите и внедряване на нови е-административни услуги, предоставяни чрез Интернет сайта на Национална агенция за професионално образование и обучение” в изпълнение на проект “Надграждане на ИС на НАПОО и осигуряване на оперативна съвместимост с цел ускоряване и оптимизиране на процесите по обслужване на гражданите и… Пълен текст »


Публикувано на: 30.06.2014