Профил на купувача

Обява за  обществена поръчка

Във връзка с дейности по проект „Качество и ефективност“, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд, договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01 е обявена Обществена поръчка през ЦАИС-ЕОП „Доставка на компютърно оборудване и периферна техника“ по… Пълен текст »


Публикувано на: 05.10.2020

Обява за избор на изпълнител

НАПОО обявява набиране на оферти за изпълнител на “Доставка на канцеларски материали и консумативи“ по проект „Качество и ефективност“, договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01 от 08.01.2020 г. по процедура BG05M90P001-3.020 ‚,Подобряване качеството и ефективността на услугите за професионално обучение“ на ОП „Развитие на човешките… Пълен текст »


Публикувано на: 18.08.2020

Обява за избор на изпълнител

Във връзка с изпълнение на дейност “Изготвяне на техническа документация по образеца на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги за възлагане разработването на софтуер за Информационната система на НАПОО по проект „Качество и… Пълен текст »


Публикувано на: 29.05.2020

Обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

„Анализ и актуализиране на съществуващия модел на дейностите за мониторинг и контрол на качеството на услугите за професионално обучение в ЦПО и разработване на нов модел за мониторинг на усвоените компетенции на завършилите професионално обучение“
Обява за откриване на процедураПълен текст »


Публикувано на: 30.03.2020

Обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

„Анализ и актуализиране на съществуващия модел на дейностите за мониторинг и контрол на качеството на услугите за професионално обучение в ЦПО и разработване на нов модел за мониторинг на усвоените компетенции на завършилите професионално обучение“… Пълен текст »


Публикувано на: 28.02.2020

Обява за избор на изпълнител

Избор на изпълнител за „Организиране на 3 конференции“
Във връзка с изпълнение на дейностите по Рамковото споразумение за периода 2016 – 2019 година, Конкретното споразумение за 2019 година и Гoдишната работна програма за 2019 година на НАПОО като представител на РеферНет за България трябва да се организират 3 конференции на обща стойност 7530… Пълен текст »


Публикувано на: 15.04.2019

Обява за избор на изпълнител

Избор на изпълнител Съгласно рамковото споразумение за периода 2016 – 2019 година, Конкретното споразумение за 2019 година и Гoдишната работна програма за 2019 година на НАПОО като представител на РеферНет за България съгласно проектното… Пълен текст »


Публикувано на: 15.04.2019

Обява за избор на изпълнител

НАПОО обявява набиране на оферти за избор на изпълнител за организиране и провеждане на 1 специализирано обучение на тема: „Усъвършенстване на професионалните компетентности във връзка с осъществяване на последващия контрол на  Центровете за професионално обучение и Центровете за информация и професионално ориентиране“ ( обучение от два… Пълен текст »


Публикувано на: 21.01.2019

Обява за избор на изпълнител

НАПОО обявява набиране на оферти за избор на изпълнител за организиране и провеждане на 1 специализирано обучение на тема „Повишаване на експертността в областта на разработване на Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по… Пълен текст »


Публикувано на: 07.08.2018

Обява за избор на изпълнител

Във връзка с изпълнение на  дейностите по Рамковото споразумение за периода 2016 – 2019 година, Конкретното споразумение за 2016 година и Гoдишната работна програма за 2018година на НАПОО като представител на РеферНет за България  трябва да се организират 3 конференции на обща стойност 6494… Пълен текст »


Публикувано на: 12.04.2018

Обява за избор на изпълнител

Във връзка с изпълнение на дейностите по Рамковото споразумение за периода 2016 – 2019 година, Конкретното споразумение за 2018 година и Гoдишната работна програма за 2018 година на НАПОО като представител на РеферНет за България трябва да се направи дизайн и да се произведат следните изделия:… Пълен текст »


Публикувано на: 09.04.2018

Покана за участие в процедура по ЗОП с предмет: «Актуализация на Регистъра на издадените документи за професионална квалификация в Информационната система на НАПОО» на основание обява за събиране на оферти по реда на чл. 187 от ЗОП, публикувано в РОП под № 9067308

Обява в Регистъра на обществените поръчки под № 9067308
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Техническа документация
Проект на договор
Опис на представените документи

СЪОБЩЕНИЕ
 На основание… Пълен текст »


Публикувано на: 15.08.2017

14.08.2017 г. – Пазарна консултация: Определяне на прогнозната стойност за текущата поддръжка на Информационната система на НАПОО

Обява за пазарна консултация
Техническа спецификация – Приложение № 1
Ценово предложение – образец – Приложение № 2
Сведения за участника – образец – Приложение № 3Пълен текст »


Публикувано на: 14.08.2017