Профил на купувача

Покана за участие в процедура по ЗОП с предмет: «Актуализация на Регистъра на издадените документи за професионална квалификация в Информационната система на НАПОО» на основание обява за събиране на оферти по реда на чл. 187 от ЗОП, публикувано в РОП под № 9067308

Обява в Регистъра на обществените поръчки под № 9067308
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Техническа документация
Проект на договор
Опис на представените документи

СЪОБЩЕНИЕ
 На основание… Пълен текст »


Публикувано на: 15.08.2017

14.08.2017 г. – Пазарна консултация: Определяне на прогнозната стойност за текущата поддръжка на Информационната система на НАПОО

Обява за пазарна консултация
Техническа спецификация – Приложение № 1
Ценово предложение – образец – Приложение № 2
Сведения за участника – образец – Приложение № 3Пълен текст »


Публикувано на: 14.08.2017

15.06.2017 г. – Пазарна консултация: Актуализация на Регистъра на издадените документи за професионална квалификация в Информационната система на НАПОО

Обява за пазарна консултация
Приложение 1: Техническа спецификация
Приложение 2: Ценово предложение
Приложение 3: Сведения участник

Ценово предложение Диджимарк Студио ООД
Ценово предложение Интеграл К
Ценово предложение Конкуекс ООД
Ценово предложение Сиенсис АД
Ценово предложение Сирма Солюшънс АДПълен текст »


Публикувано на: 15.06.2017

26.07.2016 – Обява за обществена поръчка

Документация за участие чрез събиране на оферти с обява по реда на глава XXVI от ЗОП на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез закупуване на един брой неупотребяван автомобил за нуждите на НАПОО“ на основание обява за  събиране на оферти по реда на… Пълен текст »


Публикувано на: 26.07.2016

24.02.2015 г.- Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана

НАПОО кани за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет: „Изработка и доставка на рекламни материали” в рамките на проект BG051PO001-3.1.10-0001 „Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на… Пълен текст »


Публикувано на: 24.02.2015

13.10.2014.-Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана

НАПОО кани за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за извършване на доставка с предмет: „Доставка чрез закупуване на един брой неупотребяван автомобил за нуждите на… Пълен текст »


Публикувано на: 13.10.2014

30.09.2014-НАПОО обявява процедура по реда на глава 8а от ЗОП чрез публичната покана за възлагане на обществена поръчка

НАПОО обявява процедура по реда на глава 8а от ЗОП чрез публичната покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Печатна подготовка и печат на… Пълен текст »


Публикувано на: 30.09.2014

30.06.2014.-НАПОО обявява открита процедура по реда на чл.16, ал.1 и ал.4 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Разработване и въвеждане на подобрена система за документооборот съвместима с Информационната система на Национална агенция за професионално образование и обучение“ в изпълнение на проект „Надграждане на ИС на НАПОО и осигуряване на оперативна съвместимост с цел ускоряване и оптимизиране на процесите по обслужване на гражданите и… Пълен текст »


Публикувано на: 30.06.2014

30.06.2014.-НАПОО обявява открита процедура по реда на чл.16, ал.1 и ал.4 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет

„Усъвършенстване на съществуващите и внедряване на нови е-административни услуги, предоставяни чрез Интернет сайта на Национална агенция за професионално образование и обучение“ в изпълнение на проект „Надграждане на ИС на НАПОО и осигуряване на оперативна съвместимост с цел ускоряване и оптимизиране на процесите по обслужване на гражданите и… Пълен текст »


Публикувано на: 30.06.2014

24.06.2014.-НАПОО обявява открита процедура по реда на чл.16, ал.1 и ал.4 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Разработване и внедряване на нови модули към информационната система на национална агенция за професионално образование и обучение с цел осигуряване на оперативна съвместимост с информационната система на Агенцията по… Пълен текст »


Публикувано на: 24.06.2014

28.05.2014 г.-Обществена поръчка с предмет:“Обучение за служители в центрове за професионално обучение“ по седем обособени позиции:

ОП 1 За служителите в ЦПО в следните области: Пловдив, Пазарджик, Хасково, Смолян, Кърджали
ОП 2 За служителите е в ЦПО в следните области:… Пълен текст »


Публикувано на: 28.05.2014

27.05.2014 г. – Обществена поръчка с предмет „Обучение за преподаватели в центрове за професионално обучение“ по седем обособени позиции:

ОП 1 За преподавателите в ЦПО в следните области: Пловдив, Пазарджик, Хасково, Смолян, Кърджали;
ОП 2 За преподавателите в ЦПО в следните области: Бургас,… Пълен текст »


Публикувано на: 27.05.2014

25.02.2014-Избран изпълнител на услуга с предмет: „Осигуряване на информация и публичност“ по проект BG051PO001-3.1.10-0001

Уважаеми участници,
Уведомяваме Ви, че приключи работа комисията, назначена със Заповед № 907/ 13.12.2013 г. на председателя на НАПОО, за избор на изпълнител на услуга с предмет: „Осигуряване на информация и… Пълен текст »


Публикувано на: 25.02.2014

20.01.2014-Избран изпълнител на услуга с предмет: „Доставка на консумативи във връзка с управлението на проект BG051PO001 – 3.1.10 – 0001“

Уважаеми участници,
Уведомяваме Ви, че приключи работа комисията, назначена със Заповед № 918/20.12.2013 г. на председателя на НАПОО, за избор на изпълнител на услуга с предмет: „Доставка на консумативи във връзка с управлението на проект… Пълен текст »


Публикувано на: 20.01.2014

20.12.2013. – Обществена поръчка по реда на глава осма „а“ от ЗОП чрез публична покана

НАПОО стартира обществена поръчка по реда на глава осма „а“ от ЗОП чрез публична покана, с предмет „Доставка на консумативи във връзка с управлението на проект по договор BG051PO001-3.1.10-0001 „Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на… Пълен текст »


Публикувано на: 20.12.2013