ФУНКЦИИ НА НАПОО

Националната агенция за професионално образование и обучение:

1.  издава и отнема лицензии за професионално обучение и професионално ориентиране, както и издава дубликати на лицензии, когато оригиналните са изгубени, унищожени или са станали негодни за ползване, по ред, определен в правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение;

2. осъществява контрол на дейността и оценка на качеството на обучението в лицензираните институции в системата на професионалното обучение;

3. разработва и предлага на министъра на образованието и науката:

а) списъка на професиите за професионално образование и обучение;

б) държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии;

4. участва в разработването на наредбите по чл. 17в, ал. 2 и чл. 34, ал. 1;

5. въз основа на анализ на дейността на центровете за професионално обучение и центровете за информация и професионално ориентиране прави предложения за усъвършенстване на системата на професионалното образование и обучение;

6. възлага провеждането и внедряването на научни изследвания в областта на професионалното образование, обучение и ориентиране;

7. координира дейностите по разработване на стратегии за развитие и усъвършенстване на професионалното образование и обучение;

8. съдейства за международното признаване на документите за професионално образование и професионално обучение;

9. създава и поддържа регистър на центровете за професионално обучение и на центровете за информация и професионално ориентиране и за издадените и отнетите лицензии;

10. създава и поддържа регистър на документите по чл. 38 и чл. 40, издадени от центровете за професионално обучение;

11. определя индикатори за предоставяне на годишната информация по чл. 22, ал. 8;

12. разработва и утвърждава формуляри и образци на документи за лицензиране;

13. методически подпомага центровете за професионално обучение, които извършват валидиране на професионални знания, умения и компетентности в системата на професионалното образование и обучение.