Текущи национални проекти

Уважаеми представители на ЦПО,

Представяме на Вашето внимание междинни резултати от проведеното проучване относно реализацията и удовлетвореността на обучаемите лица, както и за възможностите за участие във външно независимо оценяване на придобитите… Пълен текст »


Публикувано на: 22.07.2021

Обява за избор на изпълнител по проект „Качество и ефективност”

Обява за избор на изпълнител на услуга с предмет „Услуга по изработване на аудиоспотове и видеоклипове за информиране и мотивиране на гражданите за възможностите за професионално обучение“ по Пълен текст »


Публикувано на: 08.07.2021

Онлайн анкета за представители на работодателите

НАПОО разработва модел за мониторинг на качеството на професионалното обучение в центровете за професионално обучение, включващ проследяване на реализацията на завършилите обучение и удовлетвореността им – тяхната и тази на… Пълен текст »


Публикувано на: 06.07.2021

Уважаеми представители на ЦПО,

Националната агенция за професионално образование и обучение разработва модел за мониторинг на качеството на професионалното обучение в ЦПО, който включва проследяване на реализацията и удовлетвореността на обучаваните лица и на техните… Пълен текст »


Публикувано на: 06.07.2021

Представяне на моделите за мониторинг на компетенциите и мониторинг на качеството на обучение в ЦПО

На работна среща на 10.06.2021 г. в Министерство на труда и социалната политика експерти от НАПОО, МТСП и АЗ обсъдиха постигнатите до момента резултати по проект „Качество и ефективност“:
Пълен текст »


Публикувано на: 11.06.2021

НАПОО: Българите на възраст между 40 и 50 г. са по-склонни да се обучават за нова професия

лого на проект Качество и ефективност

Проучване на Националната агенция за професионално обучение и образование показва, че всеки трети обучаван очаква курсът за професионална квалификация да му помогне да подобри доходите си или да намери нова работа

  • Всеки шести българин не се притеснява да се яви на

Пълен текст »


Публикувано на: 08.05.2021

Модел за мониторинг на компетенциите и за външно независимо оценяване на резултатите от обучението

Моделът за мониторинг на усвоените компетенции на завършилите професионално обучение се разглежда като процес на оценка на постигнати резултати и нивото на владеене на конкретна… Пълен текст »


Публикувано на: 07.05.2021

МОДЕЛ ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ, ПРЕДОСТАВЯНО ОТ ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Моделът за мониторинг и контрол на качеството на професионалното обучение, предоставяно от центровете за професионално обучение е разработен в изпълнение на проект „Качество и… Пълен текст »


Публикувано на: 01.04.2021

Експерти, назначени по проекта участват в последващия контрол на НАПОО

В НАПОО са назначени експерти по извънщатно разписание в изпълнение на Дейност 3 „Апробиране на модела за мониторинг и последващ контрол, включително чрез неговото осигуряване с човешки… Пълен текст »


Публикувано на: 17.03.2021

Надграждане на Информационната система на НАПОО

Публикувана е процедура за избор на изпълнител по ЗОП (https://app.eop.bg/today/110132) за надграждане на ИС на НАПОО  с предмет „Разработване, внедряване, тестване и поддръжка на софтуер на… Пълен текст »


Публикувано на: 12.03.2021

Проучване сред представителите на  основните целеви групи и заинтересовани страни

В периода юни-юли 2020 г. в рамките на проект „Качество и ефективност“, договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01, е извършено представително проучване сред представителите на  основните целеви групи и заинтересованите страни: обучаващи се… Пълен текст »


Публикувано на: 02.03.2021

Курсовете за фризьори и козметици – в топ 5 на обучението на възрастни у нас

Съществува възможност работници с умения в различни професии, но без професионална квалификация за тях, да получат легален документ, без да учат
За поредна година професиите от професионално направление „Фризьорски и козметични услуги“ са в топ 5 на най-предпочитаните за обучение на възрастни лица над 16… Пълен текст »


Публикувано на: 01.12.2020

Пресконференция по проект „Качество и ефективност“

На 19 ноември 2020 г. с участието на Емилияна Димитрова, председател на НАПОО и Зорница Русинова, зам. министър на труда и социалната политика се проведе встъпителна пресконференция по проект „Качество и… Пълен текст »


Публикувано на: 19.11.2020

НАПОО започва изпълнението на проект „Качеството и ефективност“

Проектът на Националната агенция за професионално образование и обучение се изпълнява в партньорство с Министерство на труда и социалната политика и Агенция по заетостта по договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Пълен текст »


Публикувано на: 10.01.2020