Текущи национални проекти

НАПОО започва изпълнението на проект „Качеството и ефективност“

Проектът на Националната агенция за професионално образование и обучение се изпълнява в партньорство с Министерство на труда и социалната политика и Агенция по заетостта по договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Пълен текст »


Публикувано на: 10.01.2020