ЗА ГРАЖДАНИ

Какво се изисква от кандидатите за обучение?

За да бъдете включени в курс за професионално обучение трябва да отговаряте на следните изисквания:…

Какво е професия и какво специалност?

Професиите и специалностите към тях са регламентирани в Списъка на професиите за професионално образование и обучение ...

Как да изберете подходящ лицензиран Център?

Подходящия за Вас Център за професионално обучение може да намерите като посочите ключова дума от …

Каква е продължителността на курсовете?

Продължителността на курсовете за професионално обучение зависи от вида и формата на обучение …

Защо трябва да сключите Договор за обучение?

В договора се определят правата и задълженията на Центъра и на обучаемото лице …

Как завършва обучението и какъв документ се издава?

Професионалното обучение завършва с полагане на държавен изпит/изпит. …

Какво е степен на професионална квалификация?

След проведено обучение в лицензиран Център за професионално обучение, обучаваният придобива квалификация по професия с определена степен.…

Как да получите дубликат на документ?

Имате право да получите дубликат на документ, издаден от лицензиран център за професионално обучение …

Какво е валидиране?

Валидирането е възможност да получите документ за професионалните си умения, които сте усвоили на работата или като хоби …

Какво е правоспособност и как се придобива?

Правоспособност е признато притежаване на задължителен обем от професионални компетенции, …

Търсене на професия и сравняване на ЦПО

Тук можете да изберете най-подходящ за вас център по избрана от Вас професия…

Предстоящи курсове за обучение

Тук можете да изберете най-подходящ за вас курс за обучение…