Стратегически документи

Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030)
Извлечение от Протокол № 13 от заседанието на Министерски съвет на 24 февруари 2021 година
Стратегическа рамка за развитие на Пълен текст »


Публикувано на: 15.06.2021

Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година

Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година

Националната стратегия за учене през целия живот (НСУЦЖ) определя стратегическата рамка на държавната политика за образование и обучение в периода 2014 – 2020 г., насочена към постигането на европейската цел за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
Стратегията е разработена в отговор на предизвикателствата, свързани от една страна с необходимостта страната ни да преодолее последиците от дълговата финансова криза в Европа и света, а от друга да запази националната идентичност и културно разнообразие при реализиране на политиките за сближаване

Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020 г.

Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020 г.

Развитието на системата за професионално образование и обучение в България следва да бъде с фокус:
• превръщане на началното професионално и продължаващото професионално образование и обучение в привлекателна възможност за учене;
• осигуряване на гъвкав достъп до обучение и до придобиване на квалификация;
• поемане на отговорности от заинтересованите от ПОО страни чрез по-активно участие;
• координирано прилагане и управление на националните и европейските инструменти в областта на признаване на придобитите компетенции, • осигуряването на качество, на мобилността и на прозрачността на механизмите и процесите в областта на ПОО.