Стратегически документи

Извлечение от Протокол № 13 от заседанието на Министерски съвет на 24 февруари 2021 годинаСтратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030)
 

Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 годинаНационалната стратегия за учене през целия живот (НСУЦЖ) определя стратегическата рамка на държавната политика за образование и обучение в периода 2014 – 2020 г., насочена към постигането на европейската цел за

Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020 г.Развитието на системата за професионално образование и обучение в България следва да бъде с фокус:
• превръщане на началното професионално и продължаващото професионално образование и обучение в привлекателна възможност за