Харта на клиентите на НАПОО

face

 

Чрез Хартата на клиента ние, служителите в НАПОО, поемаме ангажимент да спазваме обявените стандарти за качество на административното обслужване!

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА

 Утвърдена със заповед на председателя на НАПОО № РД-08-33/30.03.2021г.

Общи стандарти за качество на административното обслужване в НАПОО

Благодарим Ви за Вашето учтиво отношение и уважение при комуникацията с нас!

 

Анкета за оценка на удовлетвореността – 2022 г.

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в НАПОО за 2020 г.