Наредби

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 66 от 2016 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 66 от 2016 г.)
Пълен текст »


Публикувано на: 15.08.2022

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 66 от 2016 г.).

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното Пълен текст »


Публикувано на: 29.09.2021

Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация
Издадена от министъра на образованието и науката
Пълен текст »


Публикувано на: 04.03.2020

Наредба № РД-04-4 от 8 ноември 2019 Г. за условията и реда за създаване и поддържане на информационна база данни на работодателите, които отговарят на изискванията за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение)Пълен текст »


Публикувано на: 25.11.2019

Наредба № 2 от 22 юни 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години

Наредба № 2 от 22 юни 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години

В сила от 10.07.2018 г.

Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.57 от 10 Юли 2018г., измен. Обн. ДВ, бр.77 от 01.10. 2019 г., ДВ. бр.26 от 22
Март 2020г.

Наредба № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)

Наредба № 1 ОТ 8 септември 2015 Г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ)

В сила от 11.09.2015 г.

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.70 от 11 Септември 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 15 Май 2018г.

Заповед на министъра на образованието и науката, относно обучение на наставници

Наредба № 2 от 8 септември 2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение (отменена)

Наредба № 2 от 8 септември 2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение (отменена)

В сила от 11.09.2015 г.

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.70 от 11 септември 2015 г.

Наредба № 2 от 13 ноември 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности

Наредба № 2 от 13 ноември 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности

В сила от 01.01.2015 г.
Издадена от Министерството на образованието и науката
Обн. ДВ. бр.96 от 21 Ноември 2014г.

Наредба № 3 от 15 април 2003 г. за системата за оценяване

Наредба № 11 от 01 септември 2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
Издадена от Министерство на образованието и науката
Обн. ДВ, бр. 74 от 20 септември 2016 г., в сила от 20 септември 2016г.
Тази наредба отменя:
1. Наредба № 3 от 2003г. за системата за оценяване (ДВ, бр. 37 от 2003г.).
2. Наредба № 3 от 2004г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (ДВ, бр. 46 от 2004г.).
3. Наредба № 2 от 2003г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (ДВ, бр. 40 от 2003г.).

 

Наредба № 3 от 15 април 2003 г. за системата за оценяване (отменена)

Обн. ДВ. бр.37 от 22 април 2003г., … изм. ДВ. бр.70 от 9 септември 2011г., отм. ДВ, бр. 74 от 20 септември 2016г.

Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Издадена от Министерството на образованието и науката
Обн. – ДВ, бр. 66 от 23 август 2016г., в сила от 23 август 2016г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.65 от 12 Август 2022г.
Тази наредба отменя Наредба № 4 от 2003г. за документите за системата на народната просвета (ДВ. бр. 41 от 2003г.).

 

Наредба № 4 от 16 април 2003 г. за документите за системата на народната просвета (отменена)

Издадена от Министерството на образованието и науката
Обн. ДВ. бр.41 от 8 май 2003г., … изм. и доп. ДВ. бр. 62 от 14 август 2015г., отм. ДВ. бр. 66 от 23 август 2016