Същност на списъка на професиите за професионално образование и обучение

Списъкът на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) се разработва от НАПОО на основание чл. 42, т.5 (а) на Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО), във връзка с чл. 6, ал. 1 на същия закон и се съгласува с отрасловите министерства и с представителните организации на национално равнище на работодателите и работниците и служителите.

 

Обща характеристика на списъка на професиите за професионално образование и обучение
Списъкът на професиите представлява систематизирана структура (матрица) от наименования на професии и специалности, класифицирани в професионални направления, съобразно областите на образованието по Международната стандартна класификация International Standard Classification of Education ISCED – 97 (чл.8 ал.1 и §1 от Допълнителните разпоредби на ЗПОО) и в съответствие с Класификация на областите на образование и обучение (КОО-2008) на Националния статистически институт.

Като основен документ за организацията на професионалното ориентиране, професионалното обучение и професионалното образование списъкът има задължителен характер за всички институции, в които ще се извършва професионално обучение за придобиване на професионална квалификация – професионални гимназии, професионални училища, професионални колежи и центрове за професионално обучение.

Списъкът на професиите е разработен в съответствие с традициите, опита и постигнатите резултати в развитието на системата на българското професионалното образование и обучение.
Във връзка с приобщаването на системата на професионалното образование към стандартите на европейските страни с цел покриване на критериите за международно признаване на професионалните квалификации и за по – пълното съответствие на професионалната подготовка с потребностите на пазара на труда, при разработването на списъка са отчетени и съвременните тенденции в развитието на професионалното образование и обучение – широкопрофилност на професиите, мобилност на учебните програми и възможност за непрекъснато обучение. Специалностите в списъка са съобразени с националната практика в областта на труда, отговарят на Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) и на Международната стандартна класификация на длъжностите ISСO-88.

 

Принципи на изграждане на списъка на професиите за професионално образование и обучение
Основните принципи на основа на които е изграден списъка на професиите са:

• системност – като матрица от наименования на професии, специалности и квалификации списъкът осигурява усвояването на знания и умения в определена логическа последователност;
• последователност – класифицирането на професиите и специалностите по степен на професионална квалификация осигурява възможност на обучаемите, в зависимост от спецификата на професията, да придобиват последователно една или повече степени на професионална квалификация;
• приемственост – списъкът отразява богатите традиции, опита и положителните резултати на българската професионално-образователна система;
• гъвкавост – осигурява се чрез възможните комбинации за придобиване на степените на професионална квалификация ;
• непрекъснатост – надграждането на знания , умения и професионални компетенции при придобиването на степените на професионална квалификация дава възможност на всеки, в зависимост от достигнатото ниво на професионална подготовка, да повишава непрекъснато професионалната си квалификация;
• отвореност – списъкът е “отворена” система и при доказана необходимост и потребност от съответно професионално обучение осигурява възможност за включване както на нови професии, така и на нови специалности в рамките на дадена професия.

 

Цели на списъка
Определят се от изискванията за хармонизиране на професионалното образование с европейското с цел взаимно признаване на квалификациите и интегрирането на България в европейския пазар на труда. Списъкът осигурява организацията и провеждането на професионално образование, професионално обучение и професионално ориентиране в съответствие с държавните образователни стандарти (ДОС) и обслужва потребностите на пазара на труда, икономиката и статистиката.

 

Функции на списъка
Като основен документ за системата на професионалното образование и обучение списъкът служи за :
• провеждане на държавната политика в областта на професионалното образование и обучение;
• осъществяване на дейностите по професионално ориентиране чрез предоставяне на информация за степените на професионална квалификация за съответните професии и специалности ;
• събиране, сравняване и представяне на данни от статистиката на образованието на регионално, национално и международно равнище;
• осигуряване на съответстващ на потребностите на пазара на труда държавен план-прием

 

Задачи на списъка
Прилагането на списъка в системата на професионалното образование и обучение осигурява:
• професионално образование и обучение адекватно на потребностите на пазара на труда;
• професионални знания и умения на обучаемите според техните интереси, възможности и потребности;
• възможности за повишаване на квалификацията и преквалификацията на работната сила и осигуряване на обучение през целия живот;
• професионална мобилност в рамките на дадено професионално направление и между различни направления;
• равни възможности и достъп до професионално образование и обучение на граждани, желаещи да повишават своето образование и квалификация;
• въвеждане на обща (базисна) част в учебните планове за специалностите в дадена професия и възможност за тяхното оптимизиране;
• оптимизиране на мрежата на професионалните гимназии и професионалните училища и поевтиняване издръжката на обучението ;
• разработване на ДОИ за придобиване на квалификация по професии

 

Структурни елементи на списъка
Структурните елементи на Списъка на професиите за професионално образование и обучение са професии и специалности.
В съответствие с изискванията на чл.8, ал.1 от ЗПОО професиите и специалностите са класифицирани в професионални направления, по степен на образование и по степен на професионална квалификация.
Наименованията на професиите в списъка са свързани с предмета на дейност. За трета квалификационна степен наименованието на професията е “техник”, за втора – “монтьор” или “оператор” и за първа – “работник”. Определението към наименованието е свързано с конкретна дейност (например машинен техник, електротехник, минен техник, машинен монтьор, машинен оператор и т.н.). Възможни са и други наименования, съответствуващи на трудовата дейност: организатор, технолог и т.н.
Обучението по всяка професия се определя от:
– изискването за минимална образователна степен ;
– продължителността (срок) на обучението ;
– степента на придобита професионална квалификация;
Професиите включват различен брой специалности, достатъчно близки по отношение на изискваните общообразователни знания и умения и професионална компетентност. Специалностите в рамките на дадена професия са групирани по производствена, технологическа или целева основа в съответствие с конкретните изисквания на производството.

 

Документи, използвани при разработване на списъка на професиите за професионално образование и обучение
Списъкът на професиите е разработен въз основа на следните документи:
• Закон за професионалното образование и обучение
• Закон за народната просвета
• Международна стандартна класификация на образованието ISCED 97, Области на образованието, Ръководство, UNESCO, 1999 г.,
• Списък на специалностите и професиите за професионалните училища, Министерство на образованието, науката и културата, 1993г.,
• Национална класификация на професиите и длъжностите (2005)
• Класификация на областите на образование и обучение (КОО-2008)

 

Концепция за разработване на списъка на професиите
Концепцията за списъка е разработена от работна група към НАПОО, включваща представители, номинирани от Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Националния статистически институт, Националната служба по заетостта, на работодателските и синдикалните организации, представени на национално равнище.
На основата на разискванията, представителите на работната група се обединяват около два основополагащи принципа при разработване на списъка: широкопрофилна подготовка на специалистите и възможност за взаимно признаване на квалификациите на европейския пазар на труда.
Широкопрофилната професия осигурява:
– мобилност на работната сила в рамките на едно или повече професионални направления;
– интегриране на сродни трудови дейности в части от професията;
– възможност за повишаване на професионалната квалификация.
Систематизирането на професиите в професионални направления по Международната стандартна класификация на образованието ISCED-97 и на Международната стандартна класификация на длъжностите – ISСO-88 създават условия за изпълнение на директива 99/42/ЕС за признаване на професионалните квалификации в държавите – членки на ЕС.
Концепцията на работната група за работата по списъка е приета на заседание на Управителния съвет на НАПОО на 15.11.2000 г.

 

Актуализиране на списъка
Списъкът е отворена система и актуализацията му се извършва по реда и начина на неговото формиране. На основание чл. 54, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение предложения за включване на нови професии и/ или специалности в Списъка на професиите за професионално образование и обучение се внасят в НАПОО от съответните отраслови министерства. Техните предложения се разглеждат от съответните експертни комисии на НАПОО и одобряват от Управителния съвет. Периодично всяка година НАПОО инициира актуализация на списъка. Списъкът се публикува в специализираните издания на МОН, в информационния бюлетин на НАПОО и в други специализирани за тази цел издания.

 

Основни понятия
* “Професионалното ориентиране” осигурява информирането, консултирането и съветването на ученици, безработни, както и на други лица относно избора на професия и кариерно развитие.
* “Професионалното обучение” осигурява придобиването на квалификация по професия или по част от професия и включва :
* “Начално професионално обучение” – придобиване на първоначална квалификация по професия или по част от професия
* “Непрекъснато професионално обучение” – усъвършенстване на придобитата квалификация по професия или по част от професия.
* “Професионалното образование” осигурява усвояването на общообразователния минимум за средно образование и придобиването на квалификация по професия.
* “Професионално направление” е съвкупност от професии в определен в Националната отраслова класификация отрасъл на икономиката или друга сфера на обществения живот, съобразена със съответната област на образованието по Международната стандартна класификация на образованието.
* “Професия” е вид трудова дейност, за която се организира професионално образование и обучение.
* “Част от професия” е обособена трудова дейност в рамките на една професия, за която може да се организира професионално обучение.
* “Специалност” е самостоятелно обособена трудова дейност в рамките на дадена професия.
* “Професионална квалификация” е квалификация по професия или по част от професия, която включва съвкупността от професионални компетенции и необходимите за тяхното формиране общообразователни знания и умения.
* “Степен на професионална квалификация” е обемът и съдържанието на професионалните компетенции и необходимите за тяхното формиране общообразователни знания и умения.