Главен секретар

инж. Красимира Христова-Брозиг

Главен секретар

За контакти:
телефони: 970 66 40, 971 20 70
e-mail: K.Brozig@navet.government.bg

Отговорностите на главния секретар съгласно чл. 17 от Правилника за дейността на НАПОО са:

1. разпределя, координира и контролира текущите и дългосрочните задачи между общата и специализираната администрация в агенцията;

2. организира деловодството, документооборота, архива на агенцията и информационното осигуряване;

3. контролира спазването на нормативни актове, сроковете за изпълнение на задачите, произтичащи от актове на Министерския съвет, от решения на управителния съвет или определени от председателя;

4. организира работата по осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на агенцията;

5. съгласува актовете за възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения;

6. координира и контролира дейността по управлението на държавната собственост, предоставена на агенцията;

7. организира осигуряването на необходимите условия за нормална и ефективна работа на административните звена в НАПОО от организационен и технически характер;

8. организира изготвянето на годишните доклади за състоянието на администрацията;

9. контролира оценяването на служителите и оценява директорите на дирекции;

10. утвърждава длъжностните характеристики на служителите.