Проекти на нормативни документи

Публикувано на 05.02.2021 г.

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение

Доклад с мотиви

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ в МС

 

Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат
изпращани към e-mail: k.brozig@navet.government.bg и/или
m.stanoulova@mon.bg до 08.03.2021 включително.


● Публикувано на 05.02.2021 ● Последна редакция 05.02.2021●