Проекти на нормативни актове

Публикувано на 05.02.2021 г.

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение

Доклад с мотиви

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ в МС

Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат
изпращани към e-mail: k.brozig@navet.government.bg и/или
m.stanoulova@mon.bg до 08.03.2021 включително.

В проведената в периода от 05.02.2021 г. до 08.03.2021 г. вкл. обществена консултация за проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение НЕ са постъпили бележки и предложения- Дата на публикуване 12.03.2021г.