Издавани от ЦПО документи за професионална квалификация

1. EUROPASS Приложения

2. Свидетелство за професионална квалификация (образец)

Свидетелство за професионална квалификация

3. Удостоверение за професионално обучение (образец)

Удостоверение за професионално обучение

4. Свидетелство за валидиране на професионална квалификация (образец)

5. Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия (образец)