Списък на професиите за ПОО

Списък със защитени професии

Постановление № 352 от 31 декември 2018 г. за приемане на актуализиран списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната2019/2020 година и на актуализиран списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалистина пазара на труда, заучебната 2019/2020 годинаписък защитени професии


Постановление № 111 на МС от 25.06.2018 г. за приемане на Списък със защитените от държавата специалности от професии, на критериите за определянето им и на условията и реда за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда

Документи за СППОО

Със  заповед РД 09-3080/13.12.2019 на министъра на образованието и науката е допълнен и изменен „Ред за разработване и поддържане на Списъка на професиите за професионално образование и обучение“ разработен на основание чл. 6, ал. 4 от Закона за професионалното образование и обучение.


Как се включва нова професия в СППОО

Класификация на областите на образование и обучение (КОО-2008)


Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България, 2011 г.


International Standard Classification of Education – ISCED 2011

UNESCO Institute for Statistics

Класификация на областите на образование и обучение (КОО – 2015)

Същност на списъка на професиите за професионално образование и обучение

Списъкът на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) се разработва от НАПОО на основание чл. 42, т.5 (а) на Закона за професионално образование и обучение… Пълен текст »


Публикувано на: 14.05.2015

Актуален списък на професиите – 2014

Списък на професиите за професионално образоване и обучение

Утвърден със Заповед No РД 09-413/12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед NoРД 09-04/08.01.2004 г., Заповед NoРД 09-34/22.01.2004 г., Заповед NoРД 09-255/09.04.2004 г., Заповед No РД 09 –274 / 18. 02. 2005 г., Заповед No РД 09-1690/29.09.2006 г., Заповед No РД 09-828/29.06.2007г., Заповед No РД 09-1891/30.11.2007г., Заповед No РД 09-298/19.02.2009г., Заповед No РД 09-1803/29.10.2009г.,Заповед No РД 09-621/18.05.2010г., Заповед No РД 09-1728/01.12.2010 г., Заповед No РД 09-748/13.06.2011 г., Заповед No РД 09-1805/09.12.2011 г., Заповед No РД 09-638/23.05.2012 г.,Заповед No РД 09-59/21.01.2013 г., Заповед No РД09-182/25.02.2013 г., Заповед No РД09-74/20.01.2014 г. ,Заповед No РД09-1833/11.12.2015 г., Заповед No РД 09-1035/29.07.2016 г., Заповед No РД09-1984/12.12.2016 г., Заповед No РД09-1851/27.03.2017 г., Заповед No РД09–5862 от 14.12.2017 г.и Заповед No РД09-296 от 19.02.2018 г.

Заповед № РД 09-296/19.02.2018 г.
Заповед № РД 09-5862/14.12.2017 г.
Заповед № РД 09-1851/27.03.2017 г.
По-стари заповеди