Списък на професиите за ПОО


Изтеглете оттук актуален вариант на СППОО с включени възможности за реализация по НКПД:

СППОО в PDF формат (31.07.2023 г.) »


Същност на списъка на професиите за професионално образование и обучение

Списъкът на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) се разработва от НАПОО на основание чл. 42, т.5 (а) на Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО), във връзка с чл. 6, ал. 1 на същия закон и се съгласува с отрасловите министерства и с представителните организации на национално равнище на работодателите и работниците и

Документи за СППОО

Със заповед РД 09-1038/07.05.2021 г.на министъра на образованието и науката е допълнен и изменен „Ред за разработване и поддържане на Списъка на професиите за професионално образование и обучение“ разработен на основание чл. 6, ал. 4 от Закона за професионалното образование и

„Съгласно чл. 6а. от ЗПОО определени специалности от професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) може да се утвърждават като защитени от държавата специалности от професии, като те се обособяват в Списък на защитените от държавата специалности от професии.
Определени специалности от професии от СППОО може да се утвърждават като специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, като те стават част от Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.
Посочените два списъка, както и критериите за определянето на влизащите в тях специалности, се приемат с акт на Министерския съвет, като те се актуализират ежегодно до края на месец октомври на съответната година.“

Оптимизиране на СППОО

Издадени заповеди на министъра на образованието и науката за включване, промяна или отпадане на елементи от Списъка на професиите за професионално образование и обучение: области на образованието, професионални направления, професии и специалности.

Заповед №РД-09-1674/31.07.2023 г.

Заповед №РД-09-4493/18.11.2021 г.

Заповед №РД-09-843/07.04.2021 г.

Заповед № РД-09-3574/21.12.2020 г.

Заповед № РД-09-826/24.04.2020 г.

Заповед № РД-09-2973/28.11.2019 г.

Заповед № РД 09-296/19.02.2018 г.

Заповед № РД 09-5862/14.12.2017 г.

Заповед № РД 09-1851/27.03.2017 г.

По-стари заповеди