Списък на професиите за ПОО

Списък със защитени професии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 ОТ 21 ЯНУАРИ 2021 Г. за приемане на актуализиран Списък на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2021/2022 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2021/2022 година


Постановление № 1 на МС от 03.01.2020 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2020/2021 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2020/2021 година Обн. – ДВ, бр. 2 от 07.01.2020 г.


Постановление № 352 от 31 декември 2018 г. за приемане на актуализиран списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната2019/2020 година и на актуализиран списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалистина пазара на труда, заучебната 2019/2020 годинаписък защитени професии


Постановление № 111 на МС от 25.06.2018 г. за приемане на Списък със защитените от държавата специалности от професии, на критериите за определянето им и на условията и реда за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда

Документи за СППОО

Със заповед РД 09-1038/07.05.2021 г.на министъра на образованието и науката е допълнен и изменен „Ред за разработване и поддържане на Списъка на професиите за професионално образование и обучение“ разработен на основание чл. 6, ал. 4 от Закона за професионалното образование и обучение.


Как се включва нова професия в СППОО

Класификация на областите на образование и обучение (КОО-2008)


Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България, 2011 г.


International Standard Classification of Education – ISCED 2011

UNESCO Institute for Statistics

Класификация на областите на образование и обучение (КОО – 2015)

Същност на списъка на професиите за професионално образование и обучение

Списъкът на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) се разработва от НАПОО на основание чл. 42, т.5 (а) на Закона за професионално образование и обучение… Пълен текст »


Публикувано на: 14.05.2015