Списък на професиите за ПОО

Актуален списък на професиите – 2014

Списък на професиите за професионално образование и обучение

Утвърден със Заповед № РД 09-413/12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед №РД 09-04/08.01.2004 г., Заповед №РД 09-34/22.01.2004 г., Заповед №РД 09-255/09.04.2004 г., Заповед № РД 09 – 274 / 18. 02. 2005 г., Заповед № РД 09-1690/29.09.2006 г., Заповед № РД 09-828/29.06.2007 г., Заповед № РД 09-1891/30.11.2007 г., Заповед № РД 09-298/19.02.2009 г., Заповед № РД 09-1803/29.10.2009 г., Заповед № РД 09-621/18.05.2010 г., Заповед № РД 09-1728/01.12.2010 г., Заповед № РД 09-748/13.06.2011 г., Заповед № РД 09-1805/09.12.2011 г., Заповед № РД 09-638/23.05.2012 г., Заповед № РД 09-59/21.01.2013 г., актуализирана със Заповед № РД09-182/25.02.2013 г. и

Заповед № РД09-74/20.01.2014 г.

 

Същност на списъка на професиите за професионално образование и обучение

Списъкът на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) се разработва от НАПОО на основание чл. 42, т.5 (а) на Закона за професионално образование и обучение… Пълен текст »


Публикувано на: 14.05.2015

Документи за СППОО

Утвърден със заповед № РД09-5443/18.10.2017г. на министъра на образованието и науката   „Ред за разработване и поддържане на Списъка на професиите за професионално образование и обучение“


Как се включва нова професия в СППОО

Класификация на областите на образование и обучение (КОО-2008)


Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България, 2011 г.


International Standard Classification of Education – ISCED 2011

UNESCO Institute for Statistics

Класификация на областите на образование и обучение (КОО – 2015)