Председател

инж. Марияна Йорданова Павлова

Председател на Управителния съвет на НАПОО и председател на НАПОО

Образование:

2007 – 2009

Специалност: „Публична администрация“

Степен: Магистър

Софийски Университет „св.Климент Охридски“

2002 – 2006

Квалификация: „Инженер – педагог“

Специалност: „Инженерна педагогика“

Минно – геоложки Университет „св. Иван Рилски“, свободен факултет

1984 – 1987

Квалификация: „Машинен инженер“

Специалност: „Техника и технология на текстила“

Степен: Магистър

Технически Университет, гр.София

Професионална кариера:

От 29.01.2021

Национална агенция за професионално образование и обучение

Председател

2013 – 2021

Национална агенция за професионално образование и обучение

Заместник – председател

2001 – 2013

Национална агенция за професионално образование и обучение

Главен експерт дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“

1995 – 2001

Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“

Учител

1995 – 1996

Технически Университет, гр.София

Хоноруван преподавател към катедра „Текстилна техника“

 

За контакти:
телефони: 02/ 970 66 43, 02/971 20 70

e-mail: m.pavlova@navet.government.bg

 

Съгласно чл. 48 от Закона за професионално образование и обучение председателят на управителния съвет е и председател на Националната агенция за професионално образование и обучение.

Председателят на управителния съвет:

1. представлява Националната агенция за професионално образование и обучение;

2. ръководи дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение;

3. свиква и ръководи заседанията на управителния съвет;

4. предлага на министъра на образованието и науката:

а) Списъка на професиите за професионално образование и обучение;

б) проекти на държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии;

5. утвърждава формулярите и образците на документите за лицензиране след одобряването им от управителния съвет;

6. издава или отказва издаването на лицензии за извършване и удостоверяване на професионално обучение или за извършване на информиране и професионално ориентиране въз основа на доклади на експертните комисии;

7. отнема издадените лицензии в случаите и по реда, определени в този закон, въз основа на доклади на експертните комисии;

8. утвърждава индикаторите за предоставяне на годишната информация по чл. 22, ал. 8;

9. предлага на министъра на образованието и науката за внасяне в Министерския съвет проект на правилник за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение;

10. назначава държавните служители и сключва, изменя и прекратява трудовите правоотношения със служителите на Националната агенция за професионално образование и обучение.

При изпълнение на своите правомощия председателят на управителния съвет издава заповеди.