НОРМАТИВНИ АКТОВЕ


НАРЕДБИ


НАРЕДБИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТРАМКОВИ ПРОГРАМИ

Рамкови програми А

за начално професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификация

Рамкови програми Б

за начално и продължаващо професионално обучение с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация

Рамкови програми В

за професионално образование с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация

Рамкови програми Г

за професионално обучение с придобиване на четвърта степен на професионална квалификация

Рамкови програми Д

за начално професионално обучение с придобиване на квалификация по част от професията

Рамкова програма Е

за продължаващо професионално обучение за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация, както и за придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация

 


Предходни рамкови програми

 

Рамкови програми А (предходен вариант)

за начално професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификация

Рамкови програми Б (предходен вариант)

за начално професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация

Рамкови програми В (предходен вариант)

за професионално образование с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация

Заповед № РД09-1075/29.07.2011 г.

за изменение и допълнение на Рамкови програми В за професионално образование с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация

Заповед № РД 09-1269/08.09.2015 г.

за изменение и допълнение на Заповед № РД 09-765/15.09.2003 г. , с която са утвърдени Рамкови програми В за професионално образование с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация

Рамкови програми Г (предходен вариант)

за професионално обучение с придобиване на четвърта степен на професионална квалификация

Рамкови програми Д (предходен вариант)

за начално професионално обучение с придобиване на квалификация по част от професията

Рамкови програми Е (предходен вариант)

за непрекъснато професионално обучение за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация, както и за придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация


ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Проекти на нормативни актове

Публикувано на 05.02.2021 г.

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение

Доклад с мотиви

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ в МС

Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат
изпращани към e-mail: k.brozig@navet.government.bg и/или
m.stanoulova@mon.bg до 08.03.2021 включително.

В проведената в периода от 05.02.2021 г. до 08.03.2021 г. вкл. обществена консултация за проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение НЕ са постъпили бележки и предложения- Дата на публикуване 12.03.2021г.


Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година

Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 годинаНационалната стратегия за учене през целия живот (НСУЦЖ) определя стратегическата рамка на държавната политика за образование и обучение в периода 2014 – 2020 г., насочена към постигането на европейската цел за

Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020 г.

Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020 г.Развитието на системата за професионално образование и обучение в България следва да бъде с фокус:
• превръщане на началното професионално и продължаващото професионално образование и обучение в привлекателна възможност за

ДОКУМЕНТИ НА НАПОО