Експертни комисии

С П И С Ъ К НА ЕКСПЕРТНИТЕ КОМИСИИ КЪМ НАПОО мандат 2020-2024 /протокол № 2/01.07.2020 г. от заседание на УС на НАПОО; протокол № 3/16.09.2020 г./
 ЧЛЕНОВЕ НА ЕКСПЕРТНИ КОМИСИИ   /ТИТУЛЯРИ/ЧЛЕНОВЕ НА ЕКСПЕРТНИ КОМИСИИ   /ЗАМЕСТНИЦИ/
Наименование на експертната комисия            /ЕКСПЕРТИ/Наименование на експертната комисия           /ЕКСПЕРТИ/
01. Науки за земята и добив и обогатяване на полезни изкопаеми
1. Министерство на образованието и науката
Недялка Димитрова Димитрова – учител, ПГ „Св. Иван Рилски“, гр. Раднево Недялка Димитрова Илчева – учител, ПГ „Св. Иван Рилски“, гр. Раднево – заместник
2. Министерство на труда и социалната политика
Ивайло Найденов, държавен експерт в отдел „Професионална квалификация“, дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилностВилислава Станчева – Иванова, старши експерт в отдел „Професионална квалификация“, дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност
3. Министерство на икономиката и индустрията
Светослав Илиев, старши експерт в отдел „Политика за развитие на индустриалните паркове“, дирекция Икономическа политика“
4. Представители на работодателите
г-н Юлий Илиев ТОДОРОВ – заместник председател на СД на “Елаците Мед” АД и главен експерт в “Геотехмин” ООД, БТПП г-н Владислав ТРАШЛИЕВ, “Геотехмин” ООД,
ул. “Люлин планина” № 9
Стойчо Симов, АИКБ 
доц. д-р инж. Иван Митев, КРИБ, председател Радомир Чолаков
5. Представители на синдикатите
Валентин Вьлчев, КНСБРосица Попова, КНСБ
Владимир Карамфилов Топалов – СМФ, КТ “Подкрепа” 
Александър Петров Загоров, КТ “Подкрепа” 
02. Машиностроене, металообработване и металургия
1. Министерство на образованието и науката
инж. Любомир Дечков Костадинов – зам.-директор, ПГ „Иван Хаджиенов“, гр. Казанлък инж. Нина Йотова Танчева – зам.-директор, ПГМЕТ „Хр. Смирненски“, гр. Кнежа – заместник
2. Министерство на труда и социалната политика
Донка Василева – главен експерт, отдел „Посреднически услуги“, Главна дирекция „Услуги по заетостта“(ГД „УЗ“) Петранка Христова – младши експерт, отдел „Посреднически услуги“, ГД „УЗ“
3. Министерство на икономиката
Милка Андреева – държавен експерт в дирекция “Икономическа политика” 
4. Представители на работодателите
доц. д-р Сергей Ранчев – Институт по механика, БАН, БТППДора Копева Мардиросян, БТПП
Инж. Костадинка Маркова, АИКБ  председател
доц. Иван Груев, БСК 
5. Представители на синдикатите
Соня Желязкова Тодорова, зам.-председател на Национална синдикална федерация „МЕТАЛ-ЕЛЕКТРО“, КНСБ Деница Алексеева Иванова, КНСБ
Диляна Яначкова, КНСБ Владимир Крумов Владимиров, КНСБ
Стефка Господинова Примова – КТ “Подкрепа” 
03. Електротехника и енергетика
1. Министерство на образованието и науката
инж. Радка Русева – зам.-директор, ПГТЕ „Х. Форд“, гр. София – титуляр инж. Таня Петкова – учител, ПГТЕ „Х. Форд“, гр. София – заместник
2. Министерство на труда и социалната политика
Искра Петрова, главен експерт в отдел отдел „Професионална квалификация“, дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“ Вилислава Станчева – Иванова, старши експерт в отдел отдел „Професионална квалификация“, дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност
3. Министерство на  енергетиката
Ирина Белчева – старши експерт в дирекция “Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации” 
4. Представители на работодателите
Г-н Людмил Михайлов, АИКБ 
проф. Валентин Генов Колев – заместник-председател на Камара та на енергетиците /ББКЕ/, БСК
Ивайло Найденов, КРИБ Теодора Борисова, КРИБ
5. Представители на синдикатите
Милена Йорданова Анева, КНСБ Жени Божидарова Белова-Велева, КНСБ
Елка Арнаудова, КНСБ – председател Жени Божидарова Белова-Велева, КНСБ
Димитър Атанасов Чалъков – КТ “Подкрепа”Владимир Огнянов Вунчев, КТ “Подкрепа”
04. Информационни и комуникационни технологии, електроника и автоматизация
1. Министерство на образованието и науката
Радостина Цекова Мекова – директор, ПГ по телекомуникации, гр. София – председател Мирела Миткова Хитова – директор, ПГ по аудио-, видео- и телекомуникация „А. С. Попов“, гр. София
2. Министерство на труда и социалната политика
Людмила Цекова – главен специалист, отдел „Информационно и техническо осигуряване“, дирекция „Управление на собствеността и информационно – техническо осигуряване“, Десислава Игнатова – началник на отдел „Посреднически услуги“, ГД „УЗ“
3. Министерство на електронното управление
Анелия Севастакиева-Иванова – главен експерт в дирекция „Информационни технологии, информационно общество, европейска координация и международно сътрудничество“ Анелия Севастакиева-Иванова – главен експерт в дирекция „Информационни технологии, информационно общество, европейска координация и международно сътрудничество“
4. Представители на работодателите
Агоп  Каспарян – председател на Асоциация интернет услуги и технологии, БТПП Станислав Бояджиев, БТПП
Теодора Тодорова – Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), БСК Людмил Михайлов, АИКБ
Иво Русев, КРИБ Елица Пешева, КРИБ
5. Представители на синдикатите
Бенчо Георгиев Бенчев, КНСБАтанаска Тодорова, КНСБ
Здравчо Димитров Здравчев – НФ “ТИНИ”, КТ “Подкрепа” 
Владимир Тодоров Димитров – НФ “ТИНИ”, КТ “Подкрепа” 
05. Химически продукти, технологии и опазване на околната среда
1. Министерство на образованието и науката
Росица Илиева – главен експерт, дирекция ПОО, МОН Магда Димитрова Димитрова – учител, ПГХТД ,,Проф. д-р Асен Златаров’’, гр. Нови пазар
2. Министерство на труда и социалната политика, Главна инспекция по труда
Вилислава Станчева – Иванова, старши експерт в  отдел „Професионална квалификация“, дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“, Искра Петрова, главен експерт в отдел „Професионална квалификация“, дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност
3. Министерство на икономиката и индустрията
Светослав Илиев, старши експерт в отдел „Политика за развитие на индустриалните паркове“, дирекция Икономическа политика“ 
4. Представители на работодателите
доц. д-р Иво Владимиров ВЪЛЧЕВ – ХТМУ – София, Ръководител Катедра “Целулоза, хартия и полиграфия” , БТПП, председател доц. д-р Веска Георгиева Лашева – преподавател в ХТМУ, БТПП
инж. Ренета Христова Копанданова – Българска камара на химическата промишленост, БСК
Светла Каишева, КРИБАнна Благоева, КРИБ
5. Представители на синдикатите
Рая Митрович, КНСБ Даниела Чекова, КНСБ
Огнян Атанасов, КНСБДаниела Чекова, КНСБ
Петя Серафимова Богатинова – НФ “Химия”, КТ “Подкрепа” Даниел Пелов –  КТ „Подкрепа“
06. Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати и транспортни услуги
1. Министерство на образованието и науката
инж. Полина Костова – директор, Софийска професионална гимназия по електротехника „Джон Атанасов“, председател Златка Иванова, старши експерт в дирекция ПОО в МОН
2. Министерство на труда и социалната политика
Иван Иванов – главен експерт, отдел „Програми и мерки за заетост и обучение“, ГД „УЗ Иван Боевски – старши експерт, отдел „Посреднически услуги“, ГД „УЗ“
3. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Калиопа Конакчийска – главен експерт в дирекция Национална транспортна политика“ Катерина Синапова, главен експерт в дирекция „Пътни превозни средства“, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
 
4. Представители на работодателите
г-жа Миряна Петрова КАЛЧЕВА – председател на Асоциацията на българските спедитори, БТПП г-жа Ана Димитрова Димитрова-Чакърова, управител и собственик на спедиторска фирма, БТПП
доц. д-р инж. Данаил Хлебарски, АИКБ
инж. Йордан Арабаджиев, КРИБ Александър Янчев Калчев, КРИБ
5. Представители на синдикатите
Екатерина Йорданова, КНСБ Весела Емилова Цаперкова, КНСБ
Стефка Величкова Ангелова-Байчева – ФТР 
Зоринчо Методиев Йорданов – КТ “Подкрепа”
07. Архитектура и строителство
1. Министерство на образованието и науката
инж. Ваня Хамаме, зам-директор в Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия (СГСАГ) „Христо Ботев“ инж. Фани Ончева, учител в СГАСГ
2. Министерство на труда и социалната политика, Главна инспекция по труда
Ивета Михайлова-Джекова, държавен експерт в л отдел „Професионална квалификация“, дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“, Ивайло Найденов, държавен експерт в отдел „Професионална квалификация“, дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“
3. Министерство на регионалното развитие и благоустройството
арх. Деляна Лозкова Кирова, държавен експерт в отдел “Устройство на територията”, дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство арх. Елена Станимирова, главен експерт в отдел „Устройство на територията”, дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство
4. Представители на работодателите
г-н Румен Димитров МИХАЙЛОВ – член на КС на БТПП, консултант и преподавател, БТПППетър Христов Христов, БТПП
Лорета Димитрова, АИКБ, Българска браншова камара “Пътища” 
Йоана Бетова, КРИБ инж. Тодор Тодоров Тодоров, КРИБ
5. Представители на синдикатите
Цветелина Георгиева Славчева, КНСБВенцислав Василев, КНСБ
Иоанис Парменион Партениотис – Ф “СИВ”-“Подкрепа” 
Йордан Недялков Йорданов – Ф “СИВ”-“Подкрепа” 
08. Производство на храни и напитки
1. Министерство на образованието и науката
Ваня Запрянова Колешева, зам.-директор на Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии Боян Емилов Николов – учител, Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии, гр. София
2. Министерство на труда и социалната политика
Искра Петрова, главен експерт в отдел „Професионална квалификация“, дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“
председател
 Ивета Михайлова-Джекова, държавен експерт в отдел „Професионална квалификация“, дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“
3. Министерство на земеделието и храните
проф. Христо Даскалов, ръководител на Национален център по езопасност на храните в Националниа диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, гр. София 
4. Представители на работодателите 
Диляна Славова, АИКБ 
инж. Анна Петрова Стоянова – главен експерт, Сдружение  на преработвателите на плодове и зеленчуци, БСК д-р Светла Чамова, БСК
Яна Иванова, КРИБ Жана Величкова, КРИБ
5. Представители на синдикатите
Славчо Колев Петров, КНСБ Снежана Яначкова, КНСБ
Красимир Пащрапански, КНСБСнежана Яначкова, КНСБ
Георги Илив Вукарски – ФХПП, КТ “Подкрепа”Найда Захариева Онбашева – ФХПП, КТ “Подкрепа”
09. Производство на текстил и изделия от текстил, кожа и дървесина
1. Министерство на образованието и науката
Фани Тодорова – главен експерт, дирекция ПОО, МОН инж. Константин Александров Костадинов – директор, ПГВАД „Христо Ботев”, гр. Пловдив
2. Министерство на труда и социалната политика
Радомир Петков – старши експерт, отдел „Програми и мерки за заетост и обучение“, ГД „УЗ“ Цветелина Първанова – Иванова – младши експерт,  отдел Програми и мерки за заетост и обучение“, ГД „УЗ“
3. Министерство на икономиката
Десислава Петрова – главен експерт в дирекция “Икономическа политика” 
4. Представители на работодателите
Елена Благова, АИКБ 
инж. Любен Любенов Николчев -Изпълнителен директор на Камара на шивашката индустрия, БСК 
Георги Иванов, КРИБ Мария Солева, КРИБ
5. Представители на синдикатите
Цветелина Милчалиева, КНСБ, председател Ана Димитрова Лапева, КНСБ
Красимир Иванов – зам.-председател на Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост (ФНСОЛП), КНСБ Ана Димитрова Лапева, КНСБ
Росица Николова Иванова – ФЛП, КТ “Подкрепа”Александра Иванова Вутева – ФЛП, КТ “Подкрепа”
10. Селско, горско, рибно стопанство и ветеринарна медицина
1. Министерство на образованието и науката
Илия Георгиев Гатев – зам.-директор, ПГ по подемна, строителна и транспортна техника – гр. София Росица Генова – директор, ПГСС „Васил Левски”, гр. Първомай
2. Министерство на труда и социалната политика
Силвия Кирякова – главен експерт, отдел „Планиране“, дирекция „Анализи, наблюдение и планиране“ Вяра Никова – главен експерт, отдел „Посреднически услуги“, ГД, „УЗ“
3. Министерство на земеделието и храните
доц. Д-р Иван Янчев, заместник-директор на Института по животновъдни науки, Костинброд, Селскостопанска академия, председател д-р инж. Деница Пандева, главен експерт в отдел “Наука и международни дейности”, дирекция “Горско стопанство”, Изпълнителна агенция по горите
 доц. Петя Орозова – ръководител на лаборатория “Болести по риби, двучерупчести мекотели и ракообразни” в НДНИВМИ
4. Представители на работодателите
г-н Андрея Щерев  – председател на УС на Българска асоциация за кръгова икономика и биотехнологии, БТПП г-жа Мария Сиракова – СНЦ РИЦ “Иновационни биотехнологии, биоресурси и продукти от следващо поколение”, БТПП
Николай Момчилов, АИКБ 
д-р инж. Рада Раденкова Виденова, КРИБМилена Горанова
5. Представители на синдикатите
Валентина Васильонова  – председател на Федерацията на независимите синдикати в земеделието (ФНСЗ), КНСБ д-р Наталия Андреева, експерт във Федерацията на независимите синдикати в земеделието (ФНСЗ), КНСБ
Константин Чолаков – председател на Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост (ФСОГСДП), КНСБ 
Анелия Иванова Гълъбова, КТ “Подкрепа” 
11. Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, пътувания, туризъм и свободно време
1. Министерство на образованието и науката
Антоанета Джонева, директор на Софийската професионална гимназия по туризъм (СПГТ) Гавриела Кирилова Стоянова, зам.-директор в СПГТ
2. Министерство на труда и социалната политика
Вилислава Станчева – Иванова, старши експерт в  отдел „Професионална квалификация“, дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“ Ивета Михайлова-Джекова, държавен експерт в отдел „Професионална квалификация“, дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“,
3. Министерство на туризма
Даниела Ненкова, държавен експерт, отдел “Регулиране на туристическите дейности”, дирекция “Туристическа политика” 
4. Представители на работодателите 
г-жа  Мая Колева ФИЛИПОВА – изпълнителен секретар на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенции (АБТТА), БТПП доц. Румен Драганов, член на Контролния съвет на Националния борд по туризъм, БТПП
Борис Генадиев Гълъбов, БСК, председател Десислава Филчева, АИКБ
Жулиета Серафимова, КРИБ Цветина Иванова
5. Представители на синдикатите
Красимира Ефтимова, КНСБ Ина Иванова Атанасова, КНСБ
Янко Руйчев, КНСБ Ина Иванова Атанасова, КНСБ
Нели Христова Боянова – ФТУКОТ, КТ “Подкрепа” Калина Георгиева Стоилкова, КТ “Подкрепа”
12. Стопанско управление и администрация
1. Министерство на образованието и науката
Татяна Търнева, зам.-директор в Националната финансово-стопанска гимназия (НФСГ) Светозара Светозарова  – учител, НТБГ, гр. София
2. Министерство на труда и социалната политика
Ивайло Найденов, държавен експерт в отдел „Професионална квалификация“, дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“, Искра Петрова, главен експерт в отдел „Професионална квалификация“, дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“,
3. Министерство на икономиката
Василиса Долженкова, главен експерт в Дирекция Икономическа политикаЖеня Павлова, страши експерт в Дирекция Икономическа политика
4. Представители на работодателите
Теодор Дечев, АИКБ 
Антоанета Тодорова Войкова, БСК, председател 
Мартина Красимирова Кръстева, КРИБ Геновева Бакърджиева, КРИБ
5. Представители на синдикатите 
Дочка Ванкова, КНСБДаниела Димитрова Алексиева, КНСБ
Росица Стоилова Петрович, КНСБ Даниела Димитрова Алексиева, КНСБ
Валери Апостолов  – КТ “Подкрепа” 
13. Изкуства
1. Министерство на образованието и науката
Цветанка Георгиева Апостолова – директор, Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография, гр. София Галина Стефанова Ненчева
2. Министерство на труда и социалната политика
Надежда Богданова – главен експерт, отдел „Професионално ориентиране и обучение на възрастни“, ГД „УЗ“, Наталия Аспарухова – младши експерт, отдел „Професионално ориентиране и обучение на възрастни“, ГД „УЗ“
3. Министерство на културата 
Елиянка Михайлова, директор на дирекция “Сценични изкуства и художествено образование” към Министерство на културата, председателРалица Базайтова, главен експерт в дирекция “Сценични изкуства и художествено образование”
4. Представители на работодателите 
г-жа Мария Любенова Петревска -Управител на АртВИЗА ПРО ЕООД, БТППняма
Момчил Георгиев – Генерален секретар на Асоциация на работодателите в областта на културата – БАРОК, БСК 
Величка Николова, председател на УС на Секция на училищата с профилирано и разширено изучаване на музика в РБългария към Асоциация на европейските музикални училища, директор на 144 СОУ “Народни будители”
5. Представители на синдикатите 
Станислав Почекански, КНСБ Елка Кирилова Пенкова, КНСБ
доц. Д-р Благовеста  Иванова –  НФ “Култура”, КТ “Подкрепа” 
Кирил Бинев – НФ “Култура”, КТ “Подкрепа” 
14. Здравеопазване и спорт
1. Министерство на образованието и науката 
Станислав Груев – главен експерт в отдел “Нормативно осигуряване”, дирекция СПУО, МОННина Иванова Иванова, директор, 166 СУ „Васил  Левски”, гр. София –
2. Министерство на труда и социалната политика 
Ивета Михайлова-Джекова, главен експерт в отдел „Професионална квалификация“, дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“Ивайло Найденов, държавен експерт в отдел „Професионална квалификация“, дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“
3. Министерство на младежта и спорта (за професии в сферата на спорта) 
Светла Георгиева – н-к отдел „Спорт за учащи и спортни училища“ в дирекция „Спорт за всички и спорт за учащи“Жени Дянкова – гл. експерт в дирекция „Спорт за учащи и спортни училища“
3. Министерство на здравеопазването
за професии в сферата на здравеопазването
Веселина Бранкова-Иванова, гл.експерт в отдел Образование и квалификация на Дирекция Медицински дейности, МЗЛилия Гигова, държавен експерт в отдел Образование и квалификация на дирекция Медицински дейности, МЗ
4. Представители на работодателите 
Д-р Христо Мазнейков, АИКБ 
Наталия Николова Преславска, БСК, председател
адв. Свилена Димитрова, КРИБд-р Матей Матеев, КРИБ
5. Представители на синдикатите 
д-р Пламен Трифонов Радославов, КНСБСлава Златанова, КНСБ
д-р Страшимир Генев, КНСБ Слава Златанова, КНСБ
Росица Здравкова Шуманова-Палешникова – председател на Медицинска федерация към КТ “Подкрепа”
15. Социални услуги, услуги за личността и услуги за дома
1. Министерство на образованието и науката
Силвия Велинова Михова – учител, 135 СОУ, гр. София, председател Димана Димитрова Ветова – социален работник, ДОВДЛРГ „Асен Златаров“, гр. София
2. Министерство на труда и социалната политика 
Теодора Любенова, държавен експерт в отдел „Политики за социално включване, децата и семейството“, дирекция „Социално включване“Николина Иванова, началник отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“, Главна дирекция „Социално подпомагане“
3. Държавна агенция за закрила на детето 
Ваня Кирилова – държавен експерт, дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“,Цветелин Кънев – държавен експерт, дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“,
4. Представители на работодателите
Станимир Цоцов – член на УС на БТПП, БТПП 
Димитър Хаджикотев, АИКБ 
Александър Миланов, програмен директор на Национална пациентска организация и клиничен социален работник в Аджибадем Сити клиник, БСК 
5. Представители на синдикатите
Виолета Бонева Иванова, КНСБ Емилия Маркова, КНСБ
Лилия Петкова, КНСБ Даниела Димитрова Алексиева, КНСБ
Кремена Илиева Атанасова, КТ “Подкрепа” Красимира Димитрова Георгиева, КТ “Подкрепа”
16. Обществена сигурност и безопасност
1. Министерство на образованието и науката 
Илка Здравкова Алексиева – директор, Професионален колеж и гимназия по охрана и сигурност „Св. Георги Победоносец“, гр. София , председателд-р Васил Банев Костадинов – преподавател, Професионален колеж по охрана и сигурност „Св. Георги Победоносец“ гр. София
2. Министерство на труда и социалната политика 
Николай Арнаудов, главен експерт в отдел „Трудово право и условия на труд“, дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“Васка Семерджиева, държавен експерт в отдел „Трудово право и условия на труд“, дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“
3. Министерство на отбраната 
подп. Теодора Пенкова Чалъкова, главен експерт в отдел “Образование и квалификация” в дирекция “Управление на човешките ресурси в отбраната” подп. Георги Иван Джурков, главен експерт в отдел “Образование и квалификация” на дирекция “Управление на човешките ресурси в отбраната”
4. Представители на работодателите 
Татяна Миланова Иванова – изпълнителен директор на Индустриален клъстер “Сигурност”, БСК
Радослав Йорданов Христов, КРИБ Лъчезар Панов Лазаров, КРИБ
Кирил Койчев АИКБ
5. Представители на синдикатите
Латин  Псалтов, КНСБ  Емил Иванов Василев, КНСБ
Тодор Богданов Воденов – НФ “Отбрана”, КТ “Подкрепа” 
Недялко Кръстев Стойчев – КТ “Подкрепа”
17. Професионално ориентиране
1. Министерство на образованието и науката
Емилия Стоянова Тошева – държавен експерт, дирекция ПОО, МОНБлаговеста Илиева Борчева – държавен експерт , дирекция ПО, МОН
2. Министерство на труда и социалната политика
Росен Симеонов – началник на отдел „Професионално ориентиране и обучение на възрастни“, ГД „УЗ“, председателНаталия Аспарухова – младши експерт, отдел „Професионално ориентиране и обучение на възрастни“, ГД „УЗ“,
3. Министерство на здравеопазването 
Наталия Алтънкова, държавен експерт в отдел Образование и квалификация на дирекция Медицински дейности, МЗ Лилия Гигова, държавен експерт в отдел Образование и квалификация на дирекция Медицински дейности, МЗ
4. Представители на работодателите
Мария Пищалова – ВИФИ, БТПП инж. Наталия Вълчева – директор на ПГЕБ „Проф.д-р Асен Златаров”, София, БТПП
Бойко Недялков, АИКБРосица Стелиянова, АИКБ
Стефанка Цветкова Балева – председателна УС на Сдружение на директорите в средното образование в България, БСК
5. Представители на синдикатите 
Юлия Димитрова Симеонова, КНСБЛеонтина Израел, КНСБ
Диана Найденова, КНСБЛеонтина Израел, КНСБ
Георги Спасов Шошев – КТ “Подкрепа”