Конкурси

logonapoo

Обявление за свободна позиция за длъжност „Експерт, програми и проекти“ – 2 броя, с код по НКПД  2422 6004, в Национална агенция за професионално образование и обучение, в изпълнение на проект BG05SFPR001-3.001 „Модернизиране на професионалното образование и

На основание чл. 48, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), във връзка с чл. 49, ал. 3 от ЗУСЕФСУ и сключено споразумение за партньорство № Д01-114/16.05.2023 г. във връзка с изпълнение на проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ финансиран от Програма „Образование“

На основание чл. 48, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение, чл. 81а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 6, ал. 1 от Вътрешните правила за подбор при мобилност, утвърдени със Заповед № РД-08-65/13.10.2023 г. от председателя на НАПОО се обявява процедура за назначаване на държавен

Обявление за свободна позиция за длъжност „Експерт, програми и проекти“, с код по НКПД  2422 6004, 1 бр. в Национална агенция за професионално образование и обучение в изпълнението на проект BG05SFPR001-3.001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, на Програма ,,Образование“ 2021-2027

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед № ЧР-03-72/13.11.2023 г. на Председателя на Национална агенция за професионално образование и

На основание чл. 81а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл) и чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,НАРЕЖДАМда се обяви подбор при мобилност по

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед № ЧР-03-48/19.09.2023 г. на Председателя на Национална агенция за професионално образование и
NAPOO-news

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед № ЧР-03-37/28.06.2023 г. на Председателя на Национална агенция за професионално образование и

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед № ЧР-03-20/20.03.2023 г. на Председателя на Национална агенция за професионално образование и

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед № ЧР-03-12/13.03.2023 г. на Председателя на Национална агенция за професионално образование и
NAPOO-news

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и
Заповед № ЧР-03-1/06.04.2022 г. на Председателя на НАПОО, обявява конкурс за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” – 4 щатни бройки в дирекция
„Професионална квалификация и
navet-quality-and-efficiency

Обявление за свободни позиции за длъжност „Експерт, програми и проекти“, с код по НКПД: 2422 6004, 3 бр. в НАПОО в изпълнението на проект „Качество и ефективност“ по договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01 от 08.01.2020

Обявление за свободни позиции за длъжност „ИТ експерт“ (код по НКПД 2519-6003 Специалист, координатор информационни технологии) – 1 бр. в Национална агенция за професионално образование и обучение в изпълнението на проект „Качество и ефективност“ по договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01 по процедура BG05M90P001-3.020 ‚,Подобряване качеството и ефективността на услугите за професионално обучение“ по Оперативна програма „Развитие на човешките

на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-12/19.04.2021 г. на Председателя на НАПОО, ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ”- 3 щатни бройки в дирекция „Професионална квалификация и

Обявление за свободни позиции за длъжност „Експерт, програми и проекти“, с код по НКПД: 2422 6004, 2 бр. в Национална агенция за професионално образование и обучение в изпълнението на проект „Качество и ефективност“ по договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01 от 08.01.2020

Националната агенция за професионално образование и обучение обявява конкурс на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № ЧР-03-29/01.06.2021 г. на председателя на НАПОО за длъжността „главен

Във връзка с отпадане на Решение за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи, обявен с Решение на Народното събрание, брой 34 от 23.04.2021 г., Ви уведомявам, че обявеният със Заповед № ЧР-03-12/19.04.2021 г. на Председателя на Национална агенция за професионално образование и обучение конкурс за заемане на цитираната длъжност се възобновява от етап обявяване на протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати със Заповед № ЧР-03-22/12.05.2021

Във връзка с взето от Народното събрание на Република България, на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, Решение за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи, обнародвано в Държавен вестник, брой 34 от дата 23.04.2021

на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-12/19.04.2021 г. на Председателя на НАПОО, ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ”- 2 щатни бройки в дирекция „Професионална квалификация и

за свободни позиции за длъжност „Експерт, програми и проекти“, с код по НКПД: 2422 6004, 2 бр. в Национална агенция за професионално образование и обучение в изпълнението на проект „Качество и ефективност“ по договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01 от 08.01.2020 г. по процедура BG05M90P001-3.020 ‚,Подобряване качеството и ефективността на услугите за професионално обучение“ по Оперативна програма „Развитие на човешките

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № … г. на Председателя на

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-9/21.12.2020 г. на Председателя на

за свободни позиции за длъжност „Експерт, програми и проекти“, 3 бр. в Национална агенция за професионално образование и обучение съгласно изпълнението на проект „Качество и ефективност“ по договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01 от 08.01.2020 г. по процедура BG05M90P001-3.020 ‚,Подобряване качеството и ефективността на услугите за професионално обучение“ по Оперативна програма „Развитие на човешките

за свободни позиции за длъжност „Експерт, програми и проекти“, 3 бр. в Национална агенция за професионално образование и обучение по проект „Качество и ефективност“, договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01 по процедура BG05M90P001-3.020 ‚,Подобряване качеството и ефективността на услугите за професионално обучение“ на ОП „Развитие на човешките

за свободни позиции за длъжност „Експерт, програми и проекти“, 2 бр. в Национална агенция за професионално образование и обучение по проект „Качество и ефективност“, договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01 от 08.01.2020 г. по процедура BG05M90P001-3.020 ‚,Подобряване качеството и ефективността на услугите за професионално обучение“ на ОП „Развитие на човешките

за свободни позиции за длъжност „Експерт, програми и проекти“, 4 бр. в Национална агенция за професионално образование и обучение по проект „Качество и ефективност“, договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01 от 08.01.2020 г. по процедура BG05M90P001-3.020 ‚,Подобряване качеството и ефективността на услугите за професионално обучение“ на ОП „Развитие на човешките

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-1/28.02.2020 г. на Председателя на

НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ЧР-03-6/27.03.2019 г. на Председателя на НАПОО, ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” в дирекция „Професионална квалификация и

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ЧР-03-1/ 22.02.2019 г. на Председателя на НАПОО, ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжността началник отдел

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ЧР-03-1/23.02.2018 г. на Председателя на НАПОО обявява конкурс за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” в дирекция „Професионална квалификация и