Новини

До директорите на лицензираните ЦПО и ЦИПО

Уважаеми представители на центрове за професионално обучение и на центрове за информация и професионално ориентиране,
Традиционно НАПОО организира информационни дни за консултиране на ЦПО и ЦИПО по актуални… Пълен текст »


Публикувано на: 23.10.2020

Габрово популяризира ученето през целия живот

Национални дни за учене през целия живот - Габрово

От 7 до 9 октомври в град Габрово се проведоха Национални дни за учене през целия живот. Събитието се организира от Министерството на образованието и науката с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“ на Европейския… Пълен текст »


Публикувано на: 13.10.2020

Напредък в прилагането на Националните квалификационни рамки в страните от Европейския съюз

В своя публикация от края на м. септември 2020 г. Европейският център за развитие на професионалното образование (CEDEFOP) прави преглед на новите моменти в приложението на Националните квалификационни рамки в… Пълен текст »


Публикувано на: 13.10.2020

Уважаеми колеги,

ECVET

Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в информационния уеб базиран семинар за европейския инструмент, свързан с професионалното образование и обучение „ЕCVET – инструмент за признаване на квалификации… Пълен текст »


Публикувано на: 12.10.2020

Обява за  обществена поръчка

Във връзка с дейности по проект „Качество и ефективност“, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд, договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01 е обявена Обществена поръчка през ЦАИС-ЕОП „Доставка на компютърно оборудване и периферна техника“ по… Пълен текст »


Публикувано на: 05.10.2020

Ключови компетентности в началното професионално образование и обучение: дигитални компетентности, многоезикова компетентност и езикова грамотност

Публикувано е проучване на CEDEFOP (Септември, 2020 г.) за ключовите компетентности в началното професионално образование и обучение (https://www.cedefop.europa.eu/files/5578_en.pdf).
Проучването прави преглед на ключовите… Пълен текст »


Публикувано на: 30.09.2020

ПРОУЧВАНЕ НА ЕК ВЪВ ВРЪЗКА С ПАКТ ЗА УМЕНИЯ

Пактът за умения на Европейската комисия е нов модел за умения, който ще помогне за справяне с предизвикателствата на COVID-19, както и да се изпълнят амбициозните цели по пътя за възстановяване на икономиката и изпълнението на Промишлената стратегия на ЕС и на Зеленият и цифров… Пълен текст »


Публикувано на: 24.09.2020

Уважаеми граждани,

НАПОО продължава да работи активно, за да осигури предоставянето на актуална информация на интернет страницата си, както и да подобрява непрекъснато административните услуги, които предоставя в рамките на своите… Пълен текст »


Публикувано на: 18.09.2020

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Търговски представител”

В брой № 79 на Държавен вестник от 08.09.2020 г. е обнародвана Наредба № 22 от 11-ти август 2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Търговски представител“Пълен текст »


Публикувано на: 14.09.2020

Как може да станете част от провеждането на европейската седмица на професионалните умения 2020?

1. Регистрирайте Вашето събитие
Организирали ли сте или организирате ли събитие или дейност, които популяризират ПОО? Ние бихме искали да научим повече за… Пълен текст »


Публикувано на: 11.09.2020

Международна онлайн конференция: „Бъдещото развитие на образованието, взаимодействие между образование и бизнес, интегриране на дуалното обучение във висшето образование“

В периода 03-04 Септември 2020 г., беше организирана международна онлайн конференция с представители на различни организации от САЩ, Индонезия, България, Румъния, Сърбия, Германия, Австрия, Норвегия,… Пълен текст »


Публикувано на: 10.09.2020

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на подемно-транспортна техника” – втора степен на професионална квалификация

В брой № 78 на Държавен вестник от 04.09.2020 г. е обнародвана Наредба № 21 от 11-ти август 2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на подемно-транспортна техника“ – втора СПКПълен текст »


Публикувано на: 08.09.2020

НАПОО е национална координационна точка във връзка с организирането на Петата Европейска седмица на професионалните умения, 2020 г.

Европейската седмица на професионалните умения е ежегодно събитие, организирано от Европейската комисия по време на което местните, регионалните и националните организации показват най-доброто от дейностите за професионално образование и… Пълен текст »


Публикувано на: 02.09.2020

В Държавен вестник са обнародвани 2 бр. ДОС за придобиване на квалификация по професия

В брой № 76 и № 77 на Държавен вестник са обнародвани Наредба № 19 от 11-ти август 2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Инструктор-декоратори Наредба № 20 от 11-ти август 2020… Пълен текст »


Публикувано на: 01.09.2020

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Машинен техник”

В брой № 74 на Държавен вестник от 21.08.2020 г. е обнародвана Наредба № 18 от 11-ти август 2020г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Машинен Пълен текст »


Публикувано на: 25.08.2020