Новини

Валидирането – видими компетентности за пазара на труда

В свой доклад от м. май 2020 г. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) препоръчва насърчаване на валидирането като една от мерките за адаптиране на професионалното обучение към новите променящи се условия заради кризата с… Пълен текст »


Публикувано на: 31.12.2020

Нова правна основа на Европейската референтна рамка за осигуряване на качеството (EQAVET)

EQAVET

На 24 ноември 2020 г. Съветът на Европа прие Препоръка относно професионалното образование и обучение (ПОО) за устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и устойчивост. Тази препоръка включва… Пълен текст »


Публикувано на: 30.12.2020

Иновации и цифровизация: Доклад на работната група към Европейската комисия „Образование и обучение 2018-2020“

Иновациите и цифровизацията в обучението играят ключова роля в екологичния и цифровия преход, както и за възстановяването и устойчивостта на Европа след пандемията от COVID-19.
В окончателния доклад на работната група за ПОО към ЕК е представена единна визия с две гледни точки и осем извода как може да бъде изграден капацитетът на системите за ПОО за прилагане на нови подходи към иновациите и… Пълен текст »


Публикувано на: 29.12.2020

Изменения в Списъка на професиите за професионално образование и обучение

Със заповед на министъра на образованието и науката № РД-09-3574/21.12.2020 г. Списъкът на професиите за професионално образование и обучение, в частта относно професионално направление код 863 „Военно дело и отбрана“ се изменя и допълва както следва:
Пълен текст »


Публикувано на: 23.12.2020

Проект на Стратегическа рамка за образованието, обучението и ученето в Република България  за периода 2021-2030

В портала за обществени консултации strategy.bg е качен проект на Стратегическа рамка за образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030). Документът представя основните принципи и приоритети в развитието на образователната система и определя конкретни… Пълен текст »


Публикувано на: 16.12.2020

Европейска седмица на професионалните умения 2020 г.

Европейската седмица на професионалните умения се проведе успешно при 100% дигитални дискусии, презентации и семинари. Кампанията за насърчаване на професионалното образование и обучение продължава до 31… Пълен текст »


Публикувано на: 16.12.2020

Укрепване на съответствието между уменията и изискванията на пазара на труда в България

На 3 декември на страницата на Cedefop е публикуван доклад, посветен на предвиждането на професионалните умения и доколко те отговарят на изискванията на пазара на труда в… Пълен текст »


Публикувано на: 07.12.2020

НАПОО организира специализиран уебинар за въвеждане на механизъм за проследяване на реализацията на обучените лица

На 01.12.2020 г. се проведе специализиран уебинар на тема „Внедряване и прилагане на механизъм за проследяване на реализацията на обучените в ЦПО лица“. За участие в събитието бяха регистрирани представители от над 60 центъра за професионално обучение и центрове за информация и професионално… Пълен текст »


Публикувано на: 02.12.2020

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по новата професия „Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия”

В брой № 100 на Държавен вестник от 24.11.2020 г. е обнародвана Наредба № 25 от 13-ти ноември 2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по новата професия 524030 „Консултант Пълен текст »


Публикувано на: 25.11.2020

Пресконференция по проект „Качество и ефективност“

На 19 ноември 2020 г. с участието на Емилияна Димитрова, председател на НАПОО и Зорница Русинова, зам. министър на труда и социалната политика се проведе встъпителна пресконференция по проект „Качество и… Пълен текст »


Публикувано на: 19.11.2020

Национална ЕCVET конференция на тема „ECVET и останалите инструменти за прозрачност на образованието и обучението в страната”

На 12.11.2020 г. по време на Европейската седмица на професионалните умения се проведе национална конференция, на който бяха представени практическите възможности за прилагане принципите на ECVET в съчетание с останалите европейски инструменти в областта на професионалното образование и… Пълен текст »


Публикувано на: 19.11.2020

Важно

Във връзка с преминаването на НАПОО към смесен режим на работа (от офиса и от дома) имате възможност да се свържете с експертите от Агенцията в рамките на работното време на НАПОО (9:00… Пълен текст »


Публикувано на: 16.11.2020