Новини

Доклад „Насърчаване на ученето за възрастни на работното място“

Публикувано е резюме на български език на доклада „Насърчаване на ученето за възрастни на работното място“, изготвен от работната група към Европейската комисия по рамката „Образование и обучение 2020“ относно ученето за възрастни (2016-2018… Пълен текст »


Публикувано на: 29.04.2019

Утвърдена е Програма за обучение на наставници при обучението чрез работа

Със заповед № РД 09-997/02.04.2019г. на Министъра на образованието и науката е утвърдена програма за обучение на наставници за придобиване на основни педагогически и психологически знания и умения при работа с обучаваните за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на… Пълен текст »


Публикувано на: 18.04.2019

Обява за избор на изпълнител

Избор на изпълнител за „Организиране на 3 конференции“
Във връзка с изпълнение на дейностите по Рамковото споразумение за периода 2016 – 2019 година, Конкретното споразумение за 2019 година и Гoдишната работна програма за 2019 година на НАПОО като представител на РеферНет за България трябва да се организират 3 конференции на обща стойност 7530… Пълен текст »


Публикувано на: 15.04.2019

Обява за избор на изпълнител

Избор на изпълнител Съгласно рамковото споразумение за периода 2016 – 2019 година, Конкретното споразумение за 2019 година и Гoдишната работна програма за 2019 година на НАПОО като представител на РеферНет за България съгласно проектното… Пълен текст »


Публикувано на: 15.04.2019

Цифровите удостоверения – новият елемент в рамката на Европас

Промените в Европас, в следствие на Решение (ЕС) 2018/646 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април 2018 година относно обща рамка за предоставяне на по-добри услуги в областта на уменията и квалификациите… Пълен текст »


Публикувано на: 10.04.2019

В Държавен вестник са обнародвани Наредби на министъра на образованието и науката за Държавните образователни стандарти

Обнародвани са следните Наредби на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професиите:
– Наредба № 10 от 8 февруари 2019… Пълен текст »


Публикувано на: 10.04.2019

Конкурс за главен експерт в НАПОО

НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ЧР-03-6/27.03.2019… Пълен текст »


Публикувано на: 29.03.2019

Конкурс на Cedefop за фоторепортаж на тема: „Професионалното образование и обучение: разкажете своята история“.

Четвъртото издание на Европейската седмица на професионалните умения, ще се проведе от 14 до 18 октомври 2019 г. в Хелзинки (Финландия). На събитието ще се представят много възможности в сферата на… Пълен текст »


Публикувано на: 27.03.2019

Уважаеми дами и господа,

Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/, с подкрепата на Националната агенция за професионално образование и обучение в качеството й на Национална координационна точка по прилагането на ECVET – Препоръката от 2009… Пълен текст »


Публикувано на: 27.03.2019

В Държавен вестник са публикувани Държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професиите „Екскурзовод“ и „Химик-технолог“

В брой 22 от 15.03.2019 г. са обнародвани следните Наредби на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професиите:
• Наредба № 8 от 8 февруари 2019… Пълен текст »


Публикувано на: 15.03.2019

В Държавен вестник e обнародван Държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия „Спортен масажист“

Наредба № 7 от 4 февруари 2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Спортен масажист“ е обнародвана в брой 20 от 08.03.2019 г.
Публикуваният Държавен образователен стандарт е разработен от НАПОО с участието на специалисти от професионалната… Пълен текст »


Публикувано на: 08.03.2019

На вниманието на ЦПО, извършващи обучение за придобиване на квалификационна група по безопасност

Лицата, обучавани за придобиване на квалификационна група по безопасност, трябва да притежават изискваните за съответната квалификационна група образование и стаж при спазване на изискванията на  Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ) Пълен текст »


Публикувано на: 08.03.2019

Държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Еколог“ е обнародван в Държавен вестник

В брой 18 от 01.03.2019 г. е обнародвана Наредба № 6 от 4 февруари 2019 г. на Министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия „Еколог“ – със специалности от втора и трета степен на професионална… Пълен текст »


Публикувано на: 06.03.2019

В Държавен вестник са обнародвани Наредби на министъра на образованието и науката за Държавните образователни стандарти

Обнародвани са следните Наредби на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професиите:
• Наредба № 2 от 4 февруари 2019… Пълен текст »


Публикувано на: 25.02.2019