Новини

Oценяване въздействието на Националната квалификационна рамка

Националната квалификационна рамка (НКР) на Република България е приета с РМС № 96/02.02.2012 г. НКР улеснява съпоставимостта и признаването на квалификациите в Европа, подпомага мобилността, допринася за повишаване качеството на обучението и насърчава валидирането и признаването на неформалното и самостоятелното… Пълен текст »


Публикувано на: 16.10.2018

На 5 октомври 2018 г. в Държавен вестник е обнародвана още една Наредба на министъра на образованието и науката за Държавен образователен стандарт

На 5 октомври 2018 г. в Държавен вестник е обнародвана Наредба № 17 от 27 август 2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия „Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания“ 
Публикуваният Държавен образователен стандарт е разработен от НАПОО с участието на широк кръг специалисти от съответните професионални области и включва изискванията към кандидатите за… Пълен текст »


Публикувано на: 12.10.2018

Конференция на тема: „ECVET на европейско ниво и разпространението му в България“

европейска кредитна система

Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) като Национална координационна точка по прилагането на Европейската препоръка за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) за България съвместно с  Център за развитие на човешките ресурси  организират двудневна  конференция на тема: „ECVET на европейско ниво и разпространението му в БългарияПълен текст »


Публикувано на: 05.10.2018

На 2 октомври 2018 г. в Държавен вестник е обнародвана още една Наредба на министъра на образованието и науката за Държавен образователен стандарт

На 2 октомври 2018 г. в Държавен вестник е обнародвана Наредба № 14 от 27 август 2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия „Организатор на спортни прояви и първенства“ 
Публикуваният Държавен образователен стандарт е разработен от НАПОО с участието на широк кръг специалисти от съответните професионални области и включва изискванията към кандидатите за… Пълен текст »


Публикувано на: 02.10.2018

На 28 септември 2018 г. в Държавен вестник са обнародвани още две Наредби на министъра на образованието и науката за Държавните образователни стандарти

На 28 септември 2018 г. в Държавен вестник са обнародвани следните две Наредби на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професиите:
„Инструктор по фитнес“ и „Помощник-инструктор по фитнес“
Наредба № 14 от 27 август 2018… Пълен текст »


Публикувано на: 28.09.2018

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЦПО

Във връзка със задължението на лицензираните ЦПО за предоставяне на годишен доклад за самооценка на качеството чрез информационната система (ИС) на Националната агенция за професионално образование и обучение… Пълен текст »


Публикувано на: 25.09.2018

На 21 септември 2018 г. в Държавен вестник са обнародвани още две Наредби на министъра на образованието и науката за Държавните образователни стандарти

На 21 септември 2018 г. в Държавен вестник са обнародвани следните две Наредби на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професиите:
„Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност“ с включена специалност „Спортно-туристическа дейност“ – трета степен на професионална… Пълен текст »


Публикувано на: 25.09.2018

Разширяване на инструментариума, използван при разработване на ДОС за придобиване на квалификация по професии

В периода 10-12.09.2018г. екипът на специализираната администрация на НАПОО премина тридневен обучителен курс на тема: „Методи, техники и подходи за анализиране на професията и за определяне на профила на… Пълен текст »


Публикувано на: 21.09.2018

Обнародвани са Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии

На 14 август 2018 г. са обнародвани в Държавен вестник Държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професиите „Агроеколог“ с включена специалност „Агроекология“ – трета степен на професионална квалификация и… Пълен текст »


Публикувано на: 20.09.2018

Обява за избор на изпълнител

НАПОО обявява набиране на оферти за избор на изпълнител за организиране и провеждане на 1 специализирано обучение на тема „Повишаване на експертността в областта на разработване на Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по… Пълен текст »


Публикувано на: 07.08.2018

Проекти на наредби на ДОС са публикувани за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации

В Портала за обществени консултации са публикувани следните проекти на наредби на държавни образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по професии за обществено обсъждане:
• Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията… Пълен текст »


Публикувано на: 03.08.2018

Споразумение за сътрудничество между НАПОО и БЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАВАРЯВАНЕ

На 25.07.2018 г. между Националната агенция за професионално образование и обучение, представлявана от инж. Емилияна Димитрова и Българския съюз по заваряване (БСЗ), представляван от д-р… Пълен текст »


Публикувано на: 03.08.2018

Приети са 9 проекта на Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии

Управителният съвет на НАПОО, на заседание проведено на 27.06.2018 г. прие 9 проекта на Държавни образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и… Пълен текст »


Публикувано на: 25.07.2018

Участие на НАПОО в кръгла маса под патронажа на президента на Република България

На 10.07.2018 г. Национална агенция за професионално образование и обучение участва в проведената под патронажа на президента на Република България кръгла маса на тема „Хората с… Пълен текст »


Публикувано на: 23.07.2018