Закони

Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния планВ сила от 27.07.1999 г., отм. от 01.08.2016 г.
Обн. ДВ. бр.67 от 27.07.1999г., … отм., бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.