Изследване на образованието и обучението на възрастни

Изследване на участието на възрастни в различни форми на обучение в България е направено в периода 18 ноември 2016 – 15 януари 2017 година. Изследването се провежда веднъж на 5 години във всички държави – членки на ЕС, по единна методология и чрез общ хармонизиран въпросник в съответствие с Регламент (ЕС) № 1175/2014 на Европейската комисия от 30 октомври 2014 година.

Резултатите от изследването са публикувани на Интернет страницата на Националния статистически институт.

Обхваната е представителна за страната извадка от 4 812 обикновени домакинства, като чрез пряко интервю успешно са анкетирани 6 530 лица. Изследването на образованието и обучението за възрастни се провежда за трети път в България. Включени са широк кръг от теми: участие в различните форми на учене през целия живот (формално, неформално и самостоятелно образование и обучение), характеристики на обученията, пречки за участие и др.

Най-голям брой лица (70,8%) са посочили, че причината да се включат в обучение е защото искат „да извършват по-добре работата си“.

Преобладаващата част (70,4%) от отговорилите са използвали компютър (онлайн или офлайн) за да учат сами.

Най-достъпно информацията за възможности за обучение се предоставя от обучаващи институции – 36,3% от лицата са получили информация именно от обучаващи институции.

Като причина да не участват в обучение повечето граждани посочват липсата на свободно време.


● Публикувано на 21.09.2017● Последна редакция 26.09.2017●