Уважаеми граждани,

НАПОО продължава да работи активно за да осигури предоставянето на административните услуги, които са наше задължение.
Моля обърнете внимание, че може да внасяте в НАПОО всички документи (заявления, писма, доклади) по електронен път, а не само на хартия по следните начини:
на електронната пощана НАПОО (e-mail: napoo@navet.government.bg). Всички писма постъпили по ел. поща се завеждат в АИС. Заявлението за лицензиране/изменение на лицензията трябва да бъде подписано с електронен подпис на заявителя. Информираме Ви, че е постигната договореност с операторите „Борика“ и „Евротръст Технолъджис“ за предоставяне на онлайн възможност за заявяване на едномесечен безплатен електронен подпис.
чрез Системата за сигурно електронно връчване (е-Връчване), която замества класическия метод за доставка на документи при предоставяне на административни услуги от институциите. Услугата представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка и е предназначена за граждани и юридически лица, администрации, лица, осъществяващи публични функции, и организации, предоставящи обществени услуги.
– чрез Информационната система на НАПОО – документите при кандидатстване за лицензиране или за допълване на лицензия на ЦПО се попълват и подават чрез Информационната система на НАПОО, както и всички останали документи, свързани с провеждането на професионално обучение от ЦПО.
Вашето здраве и това на служителите ни са от важно значение за НАПОО.
За въпроси може да ползвате телефони, които са публикувани на следния адрес: https://www.navet.government.bg/bg/kontakti/

Екип на НАПОО


● Публикувано на 10.04.2020 ● Последна редакция 10.04.2020●