10 години ECVET – възможности за развитие в бъдеще

На 18 юни се навършват 10 години от публикуването на Препоръка на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейски кредитни системи за професионално образование и обучение (ECVET), в която са посочени общите принципи на ECVET, подробни технически спецификации за ECVET и са препоръчани мерки за по-широко популяризиране и прилагане на ECVET от всички държави-членки.
10 години след въвеждането на ECVET в рамките на ЕС все още се обсъжда бъдещето на ECVET заедно с другите инструменти в областта на професионалното обучение. Целта на провежданите дискусии е да се гарантира, че прилагането на тези инструменти отговаря на нуждите на работната сила. Основните въпроси, които си задаваме днес са как те да се хармонизират и как да се направят по-ефективни.
В резултат на дискусионните процеси през февруари 2019 г. Европейската комисия публикува доклад за влиянието на EQAVET и ECVET върху развитието на политиката на ПОО и как двата инструмента могат да се доразвият в политическата рамка на ЕС след 2020 г.
В доклада са дадени пет варианта за развитието на ECVET в бъдеще:
– запазване и засилване на статуквото
– интегриране на принципите на ECVET в други инструменти
– инструментите за ПОО да станат част от по-широка европейска политическа рамка за ПОО
– инструментите за ПОО и висшите училища да са по-обвързани и съгласувани помежду си, с амбиция за по-голямо сближаване между ВО и ПОО
– разработване на европейска рамка за трансфер на учебни постижения и гъвкави пътища за напредък
Като цяло, ECVET има значително влияние върху системата на ПОО в последните години. Инструментът допринесе за подпомагане на по-гъвкави професионални пътеки и натрупване на резултати от ученето, постигнати при неформалното обучение. Въпреки това приносът му може да бъде по-голям за увеличаване на гъвкавите пътища в обучението, както и за повишаване на придобитата квалификацията и преквалификация.
Линк към доклада: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/205aa0ac-460d-11e9-a8ed-01aa75ed71a1/language-en
Линк към официалната страница на инструмента ECVET: http://www.ecvet-toolkit.eu/


● Публикувано на 19.06.2019 ● Последна редакция 19.06.2019●