На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ЧР-03-1/23.02.2018 г. на Председателя на НАПОО обявява конкурс за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” в дирекция „Професионална квалификация и лицензиране”.

Обявление

Заявление за участие в конкурс по образец

Декларация от кандидата по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на конкурса


● Публикувано на 01.03.2018 ● Последна редакция 19.03.2018●