На 5 октомври 2018 г. в Държавен вестник е обнародвана още една Наредба на министъра на образованието и науката за Държавен образователен стандарт

На 5 октомври 2018 г. в Държавен вестник е обнародвана Наредба № 17 от 27 август 2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия „Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания“ 

Публикуваният Държавен образователен стандарт е разработен от НАПОО с участието на широк кръг специалисти от съответните професионални области и включва изискванията към кандидатите за обучение, описанието на професията, единиците резултати от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите. Описани са ясно и точно единиците по общата, отрасловата и специфичната професионална подготовка с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности, които гарантират на обучаваните възможността за упражняване на професията след завършване на обучението и успешно положени изпити за придобиване на професионална квалификация.
ЦПО, които имат в лицензията си професии с утвърдени нови ДОС за придобиване на квалификация по професии следва да прегледат и при необходимост да актуализират учебните си планове и учебните програми.


● Публикувано на 12.10.2018● Последна редакция 15.10.2018●