В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на подемно-транспортна техника” – втора степен на професионална квалификация

В брой № 78 на Държавен вестник от 04.09.2020 г. е обнародвана Наредба № 21 от 11-ти август 2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на подемно-транспортна техника“ – втора СПК.

ДОС за придобиване на квалификация по професия „Монтьор на подемно-транспортна техника“ е разработен от НАПОО с участието на широк кръг експерти от съответната професионална област.

Структурата на публикувания ДОС за придобиване на квалификация по професия „Монтьор на подемно-транспортна техника“ включва: изисквания към кандидатите за обучение, описание на професията, единици резултати от ученето (ЕРУ), изисквания към материалната база и изисквания към обучаващите. Документът съдържа ясно формулирани ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности.

Центровете за професионално обучение, които притежават лицензия от НАПОО за осъществяване на обучение по професия „Монтьор на подемно-транспортна техника” следва своевременно да актуализират учебните планове и програми в съответствие с публикуваната наредба, и да ги прикачат в профила си в Информационната система.