15-та ежегодна пленарна среща на националните представители и на партньорите на ReferNet

В периода 29-30 ноември 2017 г. в гр. Солун, Гърция се проведе 15-та ежегодна пленарна среща на националните представители и на 30-те партньори по рамковото споразумение на ReferNet за периода 2016-19.
От страна на България в срещата взеха участие Марияна Павлова, Радосвета Дракева и Люба Кръстева, членове на екипа на Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/, партньор в Европейската мрежа за обмен на информация, опит и експертиза в областта на професионалното образование и обучение ReferNet;
Фокусът на срещата е:
• информиране на експертите, представители на страните партньори за актуалните събития и промени в областта на ПОО;
• представяне на резултатите от външната последваща оценка на проекта ReferNet,
извършена през 2017 г.;
• представяне на работния план за 2018 г. и насоки за изпълнението му;
• определяне на критерии за качество относно докладите за ПОО;
• съгласуване на новия подход и формуляр за отчитане на политиката в областта на ПОО;
• насърчаване на партньорството и споделянето на знания чрез активни дискусии и индивидуални срещи.
По време на срещата членовете на екипите на националните ReferNet координатори, дискутираха с представители на Сеdefop и представители на Европейската комисия предизвикателствата и възможностите за развитие на професионалното образование и обучение.


● Публикувано на 06.12.2017 ● Последна редакция 06.12.2017●