Работна среща на Председателите на Експертни комисии към НАПОО във връзка с актуализиране на СППОО

На 11.11.2021 г. Националната агенция за професионално образование и обучение, като отговорна институция за разработването и поддържането на СППОО, организира работна среща с председателите на Експертни комисии по професионални направления и Експертната комисия по професионално ориентиране. Целта на срещата беше продължаване на дейностите по актуализиране на СППОО като една от задачите в новата Програма „Образование 2021-2027 г.“ По време на събитието беше представен напредъка в посока на разработване на план за действие за изготвянето на един модерен списък, който да отговаря на потребностите на динамично променящия се пазар на труда.

По време на събитието беше дискутирана Логическа рамка с визия за промени в СППОО. Рамката е изготвена след осъществен Анализ по задание на Министерство на образованието и науката през 2019 г. и при отчитане на препоръките от приключили проекти „Техническа помощ за осъществяване на българската НКР в ПОО” и „Техническа помощ за осъществяване на ССУ подпомагащи прилагането на НКР.“

Участниците в работната среща изразиха своята подкрепа за предприемане на конкретни стъпки в посока на актуализиране на СППОО. До края на 2021 г. ще бъде изготвен работен план, по който през 2022 г. ще започне същинската работа на Експертните комисии и всички останали заинтересовани страни по ревизирането и модернизирането на Списъка.