21-ва Годишна среща по мрежата Рефернет

В периода 28 февруари – 01 март 2024 г. в гр. Солун, Гърция, се проведе 21-вата Годишна пленарна среща на Европейската мрежа за професионално образование и обучение РеферНет, в която участваха ангажирани с ПОО институции от държавите членки на ЕС, Исландия и Норвегия. От страна на България във форума участваха двама делегати от екипа на НАПОО като представител на РеферНет за страната ни – г-жа Петя Евтимова, координатор на мрежата, и г-жа Люба Кръстева.

Изпълнителният директор на Европейския център за развитие на професионалното обучение СЕДЕФОП г-н Юрген Зибел приветства участниците, отбелязвайки, че във времена на икономически и военни кризи националните мрежи за ПОО са успели да предоставят адекватна и обективна информация по ключови въпроси, както и да разпространяват добри практики, съдействайки по този начин на политиците да се справят с предизвикателствата, пред които са изправени.

В хода на годишния форум близо стоте участници бяха запознати с концепцията за създаване на Резерв от таланти в ЕС (EU Talent pool), който да улесни международното наемане на персонал и предоставянето на възможности за търсещи работа лица от трети страни, които притежават уменията, необходими за упражняване на професии с дефицит в целия ЕС.

Друга значима инициатива е „Европа в движение“ (Europe on the move), чиято идея е да подпомогне мобилностите с учебна цел. Предложението е ключов елемент от Европейското пространство за образование, като визията е учебната мобилност да стане неразделна част от всички възможности за образование и обучение, увеличавайки делът на гражданите в ЕС, които се възползват от период на учене в чужбина (вкл. хората с по-малко възможности и тези с увреждания). То също така насърчава привлекателността на ЕС като образователна дестинация за таланти от трети държави.

Предложението е насочено към широк кръг сектори и включва три нови цели на равнище ЕС до 2030 г.:

 • най-малко 15% от обучаващите се в професионално образование и обучение следва да се възползват от мобилност с учебна цел в чужбина в сравнение с предходната цел от 8%;
 • най-малко 25% от завършилите висше образование следва да придобият опит в учебна мобилност в сравнение с предходната цел от 20%;
 • най-малко 20% от всички обучаващи се, които се включват в учебна мобилност – във всички системи за образование и обучение, вкл. в областта на младежта и спорта – следва да бъдат хора с по-малко възможности.

Сред останалите залегнали в събитието теми бяха:

 • Актуални тенденции и разработки в политиката за ПОО;
 • Обхват и цели на мрежата РеферНет в периода 2024-27 г.
 • Напредъкът в изпълнението на европейските приоритети в ПОО, 2020-23 г.
 • Стратегическото планиране на СЕДЕФОП;
 • Стратегии за справяне с преждевременно напускащите ПОО по време на кризи;
 • Въздействието на зеления преход върху работните места и уменията: практики в европейските страни;
 • Анализиране на области на обучение в онлайн обяви за работа;
 • Гъвкаво и приобщаващо ПОО, предоставящо възможности за напредък;
 • ПОО като двигател за иновации и растеж, подготовка за зеления и цифровия преход;
 • ПОО като привлекателен избор, базиран на модерно и дигитализирано предоставяне на обучение и умения, и др.

Бяха представени и резултатите, обработени чрез методиката на Европейския индекс на уменията на Cedefop (ESI), който отчита като определящи компоненти развитието, активирането и поддържането на съответствието на предлаганите умения с търсените от пазара на труда.

Представителите на НАПОО
Кръгла маса Flexible VET с модератор Петя Евтимова, координатор на Рефернет за България