Подбор на членове на Секторни съвети на уменията по проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027

Подбор на членове на Секторни съвети на уменията по проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката и партньор НАПОО

Покана

Формуляр

Документите се подават електронно или на хартиен носител:

  • електронно на адрес: priemna@mon.bg(подписани с електронен подпис от кандидата или подписани и сканирани);
  • на хартиен носител – в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

Телефони за контакт: 02/9217 727 и 02/9217 606

Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17.30 часа на 16.10.2023 г. включително. (публ. 02.10.2023 г.)

Линк към обявата