346040 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия “Съдебен служител” – 2019