521030 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Машинен оператор” – 2017 (проект)