640020 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия “Ветеринарен лаборант” – 2020