Актуализиран е Държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Хотелиер“

На 19-ти октомври 2018 г. в Държавен вестник е обнародвана Наредба № 18 от 9-ти октомври 2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия „Хотелиер“.
Публикуваният Държавен образователен стандарт е разработен от НАПОО с участието на широк кръг специалисти от съответните професионални области и включва: изискванията към кандидатите за обучение, описанието на професията, единиците резултати от ученето (ЕРУ), изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите. Документът съдържа ясно и точно разписани ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности.
Центровете за професионално обучение, които притежават лицензия от НАПОО за осъществяване на обучение по професия „Хотелиер“, следва да прегледат и при необходимост да актуализират учебните си планове и учебни програми.


● Публикувано на 22.10.2018 ● Последна редакция 22.10.2018●