Актуализирана стратегия “НАПОО 2019-2021”

Националната агенция за професионално образование и обучение актуализира Стратегията на Агенцията за периода 2019-2021 г. Актуализираната стратегия „НАПОО 2019-2021“ е документ, който е продължение на Стратегически проект „НАПОО 2020“, чиято основна цел е да конкретизира целите на европейските и националните политики в ПОО, имащи отношение към развитието на Агенцията в периода 2019-2021 г.
Стратегията е в съответствие с функциите на НАПОО, произтичащи от Закона за професионалното образование и обучение и е съобразена и с Функционалният анализ на политиката в областта на професионалното образование и обучение, разработен по Проект BG05SFOP001-2.001-0006 „Създаване на единни правила за провеждане на функционални анализи по хоризонтални и секторни политики“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, имащ за цел да се подобри координацията и взаимодействието между различните участници от трите нива, участващи в реализирането на секторната политика в ПОО, Проект на Актуализирана стратегия за развитие на ПОО в Република България за периода 2019-2021 г., и с Проект на План за действие за периода 2019-2021 г. в изпълнение на Актуализирана стратегия за развитие на ПОО в Република България за периода 2019-2021г.
Стратегическият документ обхваща приоритетните направления и мерки за дейността и развитието на НАПОО, очакваното въздействие и индикатори за изпълнение.
На заседание, проведено на 04.12.2019 г., Управителният съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение прие Актуализираната стратегия на НАПОО.