Анализ за оценяване на въздействието на НКР в България

На 30 и 31 октомври 2019 г. се проведе Семинар за прилагане на Европейската квалификационна рамка (ЕКР) на национално ниво за периода 2018-2020, организиран от Министерството на образованието и науката.
НКР в България е приета с Решение на Министерския съвет (РМС) № 96/02.02.2012 година и в последните години се утвърди като инструмент за класификация на квалификациите съгласно набор от критерии за достигнати конкретни нива в процеса на обучение в България.
На семинара бяха разпространени резултати от проведено проучване за въздействието на НКР. Респонденти в проучването са преподаватели от висши училища, ученици, студенти, докторанти, учители от средното, основното образование и детските градини, работодатели, експерти, държавни служители и други заинтересовани лица.
В следствие на проучването бяха представени следните резултати и изводи:
• Над 75% от участниците в проучването са запознати с НКР в известна степен;
• По-голямата част от анкетираните са посочили, че описанията на очакваните резултати от ученето за отделните нива на НКР са дефинирани разбираемо;
• Най-много неясноти относно описаните очаквани резултати се срещат за Ниво 4 от НКР, както и на квалификациите за висше образование;
• Необходимо е подобряване на осведомеността на широката общественост за връзките между ЕКР, НКР и Държавните образователни стандарти;
• Необходимо е по-активно и целенасочено информиране на работодателите и гражданите;
• Необходимо е повишаване капацитета на учителите и преподавателите във връзка с използването на НКР;
• Необходими са повече усилия за прилагането на НКР на практика и по-тясното й обвързване с качеството на обучението;
• Необходими са още усилия за валидирането и признаването на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално и самостоятелно учене.

Институциите в системата на образованието и обучението, които ползват НКР като инструмент, споделят мнението, че НКР допринася за подобряване на съответствието между търсенето и предлагането на умения и квалификации на трудовия пазар.
В обобщение на дискусията участниците обсъдиха, че НКР е полезен и работещ инструмент, но все още е слабо познат, особено сред работодателите и гражданите.
НАПОО сподели своя опит в прилагането на НКР при разработване на Държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии, което е важна стъпка не само в поляризирането на инструмента сред заинтересованите страни, а и е предпоставка за повишаване сравнимостта, прозрачността и международното признаване на професионалните квалификация.
С цел по-широкото практическо използване на възможностите на НКР, е необходимо отговорните институции да продължат съвместно да инициират дейности и мерки, насочени към повишаване на информираността и капацитета на ползвателите.

Анализът за оценяване на въздействието на НКР в България е достъпен на сайта на МОН – https://www.mon.bg/bg/100755