Анкета за оценка на удовлетвореността от предоставяните от НАПОО услуги и информация

През 2022 г. НАПОО проведе анкета на интернет страницата си, с цел да се установи необходимо ли е и как НАПОО може да подобри дейността си – както във връзка с предоставяните услуги, така и относно информацията на сайта, предназначена за лицензираните институции и гражданите.

Получени са общо 137 отговора от граждани. Като цяло потребителите лесно намират информация за услугите, предоставяни от НАПОО. Само 9,5% от респондентите посочват, че изпитват затруднения в това отношение. 89,1% от потребителите са посочили, че основно от интернет страницата на НАПОО се информират за предоставяните от Агенцията услуги. Останалите източници на информация са служителите на НАПОО – по телефона и лично, колеги и други.

anketa1

Според повечето лица (81% от респондентите) информацията за предлаганите услуги, поместена на интернет сайта, е напълно достатъчна за целите на потребителите, както и информацията се намира лесно в отделните рубрики (според 86,9% лица).

anketa2

Най-често използваните рубрики и секции са: „Новини“, „Вход в ИС“, „Държавни образователни стандарти“, „За лицензирани ЦПО“, „Важно за потребителите“, „Регистър на центровете за професионално обучение“, „Регистър на издадените документи“ и „Документи“.

Сред получените предложения за възможни подобрения в предоставяната на интернет страницата на НАПОО информация, могат да се откроят следните:

  • да се разшири секцията с методически материали за дейността на ЦПО;
  • да се представят попълнени образци на документи;
  • да бъдат поместени отговори на често задавани въпроси и такива от семинари и презентации или уебинари, също и презентационните материали от тези срещи;
  • да се публикува информация за съвместната работа с Агенцията по заетостта;
  • да се публикува информация за местоположението на архива на ЦПО с прекратена лицензия;
  • да се обособи секция с въпроси и отговори, относно често срещани проблеми в работата на ЦПО.