Анкета за удовлетвореността от административното обслужване в НАПОО

В периода март – август 2022 г. НАПОО проведе онлайн анкета за административното обслужване, чиято цел е на базата на получените отговори и препоръки да се подобри качеството на предлаганите през интернет сайта на НАПОО услуги и информация.

Получени са общо 95 отговора от граждани. Като цяло посетителите на интернет страницата на НАПОО се ориентират лесно в навигацията и съдържанието на рубриките (86,3% са отговорили утвърдително на този въпрос). Според 87,4% от попълнилите анкетата информацията на сайта е ясно структурирана.

90,5% от респондентите отговарят, че намират лесно информация за услугите, предоставяни от НАПОО. 83,2% считат, че е осигурена достатъчно информация за предлаганите от НАПОО услуги.

Най-посещавани са достъпът до информационната система, рубриките „За лицензирани центрове“, „Важно за потребителите“, „Държавни образователни стандарти“, „Новини“ и „Документи“.

Сред получените предложения за възможни подобрения в предоставяната на интернет страницата на НАПОО информация, могат да се посочат следните:

  • да се акцентира върху раздел „Важно за потребителите“;
  • да се добавят повече и по-подробни указания за дейността на ЦПО/ЦИПО в рубриката „Методически материали“;
  • да се публикува информация за съвместната работа с Агенция по заетостта;
  • да се добавят повече нагледно визуализирани инструкции и материали с примери;
  • в регистъра на ЦПО, за тези които са с прекратена и отнета лицензия, да има информация къде се намират архивите.