Българско председателство на Съвета на ЕС

На 11 януари 2018 г. започна Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Българското председателство ще работи активно за модернизация на европейските образователни системи и учебни програми чрез насърчаване на разпространението на общите европейски ценности, на социалното приобщаване чрез формално и неформално учене, за обновяване на Европейската рамка за ключовите компетентности и широко въвеждане на информационните и комуникационните технологии на всички нива на образователната система.
Българското председателство вижда „Бъдещето на труда“ в идентифицирането на точните умения за новите работни места и по-доброто планиране и обвързване на политиките в областта на образованието, обучението и заетостта, с акцент върху младежката заетост и уменията и компетенциите, необходими през XXI век.
Българското председателство подкрепя Европейския корпус за солидарност и Европейската рамка за качествено и ефективно чиракуване, тъй като именно младите хора са ключът към осигуряване на устойчиво развитие на всяка една държава, основано на ефективната връзка между образованието и пазара на труда и на ценности като солидарност, толерантност, сътрудничество.

В годината на Българското председателство на Съвета на ЕС НАПОО продължава своята активна работа по реализиране на националните и европейски приоритети, свързани с подобряване на достъпа и на качеството на професионалното образование и обучение, в съответствие с нуждите на пазара на труда и изискванията на икономиката в контекста на ученето през целия живот.

Актуална информация за дейностите от програмата на председателството може да откриете в уебсайта на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.


● Публикувано на 12.01.2018● Последна редакция 22.01.2018●