Държавни образователни изисквания

Държавните образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) са документи, които на основание чл. 42, т. 3, (б) от ЗПОО се разработват и актуализират от Националната агенция за професионално образование и обучение и се утвърждават с наредби на министъра на образованието и науката, съгласувано със съответните министерства и ведомства. С ДОИ за придобиване на квалификация по професии се определят задължителните професионални компетенции, необходими за упражняване на професията и те са задължителни за всички обучаващи институции, които имат право да организират обучение завършващо с издаване на Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.

Държавните образователни изисквания по професии съдържат:
• Изисквания за минималното входящо квалификационно и образователно равнище за ученици и за възрастни;
• Описание на професията – трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти;
• Възможности за продължаване на професионалното обучение;
• Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД);
• Цели на обучението;
• Резултати от ученето – компетенции, знания, умения;
• Изисквания към материалната база за обучение по теория и по практика;
• Изисквания към обучаващите.

Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии предоставят необходимата информация във връзка с:
• Планиране на индивидуалната кариера
• Разработване на учебни планове и програми
• Планиране на развитието на човешките ресурси в предприятията
• Подбор и наемане на персонал
• Обучение и оценка на компетентността на персонала
• Разработване на предложения за промени в съдържанието на професионалното обучение.