Държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Асистент на лекар по дентална медицина“ е обнародван в Държавен вестник

В брой 96 на Държавен вестник от 20.11.2018 г. е обнародвана Наредба № 25 от 7-ми ноември 2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия “Асистент на лекар по дентална медицина” трета степен на професионална квалификация.

Публикуваният Държавен образователен стандарт е разработен от НАПОО с участието на широк кръг специалисти от професионалната сфера и  включва:  изискванията към кандидатите за обучение, описанието на професията, единиците резултати от ученето (ЕРУ), изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.  Документът съдържа ясно и точно разписани ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални  компетентности, въз основа на които следва да се разработят учебен план и учебна програма.


● Публикувано на 23.11.2018 ● Последна редакция 23.11.2018●