До директорите и преподавателите в ЦПО,

Предлагаме на Вашето внимание Практическото ръководство за дуалното обучение , реализирано с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез тематичен фонд за проекта: “Швейцарска подкрепа за въвеждане на принципите на дуалното обучение в българската образователна система”.
Ръководството е изготвено в резултат на натрупания опит по проекта ДОМИНО, както и по останалите пилотни проекти в сферата на дуалното обучение в страната, и има за цел да подпомогне различните институции, училища и фирми при организацията и осигуряването на качеството на дуалното професионално образование и обучение. В ръководството са отразени настъпилите законодателни промени в края на 2018 г., постигнати в резултат на широка обществена подкрепа, консолидирана в хода на изпълнението на проекта ДОМИНО.


● Публикувано на 29.08.2019 ● Последна редакция 29.08.2019●