До директорите на лицензираните ЦПО

Уважаеми представители на центрове за професионално обучение и на центрове за информация и професионално ориентиране,

Традиционно НАПОО организира информационни дни за консултиране на ЦПО  по актуални въпроси, свързани с ПОО с цел подпомагане предоставянето на по-качествени услуги от центровете.

При извършване на последващ контрол на ЦПО, съгласно чл.49в на ЗПОО, експертите на НАПОО констатираха редица пропуски от страна на ЦПО при водене на задължителната документация съгласно разпоредбите на Наредба № 2 от 22 юни 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години, както и по прилагането на другите нормативни документи, свързани с професионалното обучение – Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация, Наредбите за придобиване на квалификация по професии и др.

В тази връзка, НАПОО организира онлайн информационна среща за ЦПО, като е препоръчително всички ЦПО, лицензирани през 2019 г. и 2020 г. да се включат в онлайн-събитието.

Срещата ще се проведе на 11.11.2020 г. от 10:00 до 12:30 часа посредством платформата ZOOM.

Представителите на ЦПО, които желаят да се включат в онлайн срещата е необходимо да заявят своето желание за достъп до 31.10.2020 г. вкл., на email: m.kitova@navet.government.bg

На същия мейл можете да изпратите Вашите предложения за теми, които да бъдат включени в онлайн-срещата, както и да зададете конкретни въпроси, свързани с дейността на центровете по прилагането на актуализираната нормативна уредба в сферата на ПОО.