До кандидатите за лицензиране и до директорите на ЦПО и ЦИПО

Уведомяваме Ви, че НАПОО подготви актуализация в пакет документи, свързан с лицензионната процедура, който е приет от УС на НАПОО.
Пакетът документи включва:
1. Заявление за лицензиране на ЦПО;
2. Заявление за лицензиране на ЦИПО;
3. Заявление за изменение на издадена лицензия с добавяне на нови професии;
4. Процедура за лицензиране на ЦИПО;
5. Процедура за лицензиране /изменение на лицензия на ЦПО;
6. Процедура за изменение на наименованието на ЦПО/ЦИПО.
С актуализацията е осигурена възможността за внасяне в НАПОО на всички документи (заявления, писма, доклади) по електронен път, а не само на хартия, по следните начини:
– на електронната поща на НАПОО (e-mail: napoo@navet.government.bg);
– чрез Системата за сигурно електронно връчване;
Актуализираните заявления и процедури, с посочени всички начини за представяне на заявленията, са публикувани на интернет-страницата на НАПОО в съответните менюта “За кандидати за лицензиране“ и „За лицензирани центрове“.